Dereito de petición

Permite aos cidadáns solicitar ás autoridades públicas actuacións respecto de cuestións da súa competencia sempre que o ordenamento xurídico non previse para iso outro procedemento específico.

Normativa básica: 

Forma de inicio: Solicitude, cos requisitos que establece a Lei Orgánica 4/2001, do 12 de novembro.

Forma de presentación: 

Formulario dereito de pedimento.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente o peticionario.

Tramitación dos pedimentos: A administración, Institución pública ou Autoridade que reciba un pedimento acusará recibo da mesma ao interesado. Cando se estime incompetente para o coñecemento do pedimento remitirá as actuacións ao órgano que considere competente, se ambos pertencesen á mesma institución, administración ou organismo.

*Inadmisión de pedimentos: Non se admitirán os pedimentos cuxo obxecto sexa alleo ás atribucións dos poderes públicos, institucións ou organismos a que diríxanse nin para as que exista un procedemento distinto ao establecido na Lei Orgánica 4/2001, do 12 de novembro.

Declaración de inadmisibilidad: Será siempre motivada y se notificará al peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Contestación de pedimentos: A autoridade ou órgano competente virá obrigado a contestar e notificar a contestación no prazo máximo de tres meses. O silencio terá efecto *desestimatorio (art. 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro).

Recursos: Sen prexuízo de calquera outras accións que o peticionario estime procedentes, poderase interpor recurso contencioso-administrativo polo procedemento de protección xurisdicional dos dereitos fundamentais da persoa (art. 12 da Lei 4/2001, do 12 de novembro) contra as seguintes actuacións:.

  • A declaración de inadmisibilidade do pedimento.

  • A omisión da obriga de contestar o prazo establecido.

  • A ausencia na contestación dos requisitos mínimos establecidos no artigo 11 da Lei Orgánica 4/2001.