Protección de Datos

FUNCIÓNS DO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

  • Informar e asesorar aos responsables e encargados do tratamento de datos persoais, así como aos empregados que se ocupen do mesmo das obrigas que lles corresponden, de acordo con o RXPD, a LOPDGDX e demais disposicións na materia.
  • Supervisar o cumprimento do disposto na normativa e das políticas dos responsables e de encargados do tratamento de datos en materia de protección de datos.
  • Ofrecer asesoramento que lle sexa solicitado respecto da avaliación de impacto relativa á protección de datos persoais.
  • Cooperar coa Axencia Española de Protección de Datos e actuar como órgano de contacto con ela.
  • Intervir no caso de que os interesados presenten ante el a reclamación potestativa previa á reclamación ante a AEPD.
  • Atender as cuestións dos interesados relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos, ao amparo do RXPD e da LOPDGDX.
Imaxe Delegado  de Protección de Datos

Os artigos 34.1 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante, LOPDGDX), e 37.1 do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (en diante RXPD), obrigan a designar un Delegado de Protección de datos cando o tratamento dos mesmos sexa realizado por unha autoridade ou organismo público.

De acordo con o artigo 8.2 c) do Real Decreto 683/2021, do 3 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, corresponde á Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación  a “coordinación e a supervisión da política de protección de datos en cumprimento da normativa aplicable nesta materia no ámbito das competencias do Departamento e, en particular, exercer as competencias relativas ao delegado de protección de datos, previstas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016  para o ámbito do Ministerio, excluíndo os seus Organismos Públicos”.

En cumprimento do anterior, as funcións de Protección de datos, excluídos os organismos autónomos son exercidas pola mencionada Subdirección Xeral.

 

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos:

Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación

Secretaría Xeral Técnica

Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática

Dirección: Praza de Juan Zorrilla, 1 28071 Madrid

Correo electrónico: dpd.mpt@correo.gob.es

Imaxe de icona de ligazóns

 

Ligazóns

NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

EXERCICIO DO DEREITO Á PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DOS REXISTROS DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO