Unión europea

Unión europea

Comunidades Autónomas e Unión Europea

A participación de España na Unión Europea, iniciada en 1986, e o gradual incremento das competencias que os sucesivos Tratados comunitarios han ido atribuíndo ás Institucións europeas ten efecto directo sobre a organización política interna e sobre as competencias que a Constitución de 1978 atribuíu ás Comunidades Autónomas. Estes efectos son especialmente relevantes no ámbito das competencias comunitarias exclusivas, e en concreto respectos da política de competencia; pero tamén son intensos no ámbito das competencias compartidas, como en agricultura e pesca, medio ambiente, política de cohesión, política social, protección dos consumidores, transportes ou enerxía.

Esta situación resolveuse no ámbito español mediante o establecemento dun sistema de cooperación que fai posible a participación autonómica nos órganos das institucións nos que se elaboran e adoptan os actos comunitarios.

Responsabilidade por Incumprimento do Dereito da UE