A cooperación transfronteiriza realizada polas entidades territoriais españolas

Banderas_España_Francia_Portugal_courtesy_of_http://www.33ff.com/flags/

O Consello de Europa impulsou desde hai tempo a cooperación entre entidades territoriais a ambos lados das fronteiras con obxecto de promover unha maior participación das colectividades territoriais na marcha de Europa, o desenvolvemento das rexións fronteirizas e a busca dunha maior cooperación entre todas as entidades territoriais en materias como o desenvolvemento rexional, urbano e rural, a protección do ambiente ou a mellora das infraestruturas compartidas.

O 21 de maio de 1981 adoptouse en Madrid o Convenio Marco Europeo sobre cooperación transfronteiriza entre comunidades ou autoridades territoriais, tamén chamado Tratado de Madrid, que constitúe a base xurídica para devandita cooperación. Entrou en vigor de forma xeral o 22 de decembro de 1981 e os Estados membros comezaron a ratificalo a partir de entón. O Convenio Marco entrou en vigor en España o 25 de novembro de 1990, tras a súa ratificación.

Ao amparo do Convenio Marco, España subscribiu dous tratados internacionais que regulan a cooperación transfronteiriza: o Tratado de Bayona con Francia, en vigor desde 1997, e o Tratado de Valencia con Portugal, en vigor desde 2004.

Durante estes anos subscribíronse máis de sesenta convenios. Algúns son de carácter exclusivamente local (21); outros exclusivamente rexional (13); algúns de carácter mixto rexional-local (7), e dous convenios rexionais foron subscritos por máis dunha Comunidade Autónoma. Os convenios asinados ao amparo do Tratado Hispano-Francés, suman un total de 23; cifra lixeiramente superior aos 20 asinados en virtude do Tratado Hispano-Portugués.

Por outra parte, hai que destacar que a partir de 2004 se potenciou tamén a participación das Comunidades Autónomas nas Reunións Bilaterais entre os Estados fronteirizos (Francia, Portugal e Marrocos).