Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Información relativa á elaboración e resultados da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL).
Permítese o tratamento destes datos, sempre que se mencione a fonte e propiedade do seguinte modo: ©Secretaría de Estado de *Politica Territorial.

A Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL), regulada no artigo 4 do Real Decreto 835/2003, do 27 de xuño, é un instrumento de análise cuantitativa e cualitativa dos servizos de competencia municipal. Constitúe un inventario de ámbito nacional, de carácter *censal, que ten como obxectivo coñecer periodicamente a situación e o nivel de dotación de infraestruturas e equipamentos locais, co fin de poder avaliar as necesidades dos #este sectores, permitir unha correcta distribución dos recursos, eliminando os desequilibrios rexionais mediante unha mellor planificación dos investimentos públicos que as Administracións Públicas realizan nos municipios.

Comprende todos os municipios menores de 50.000 habitantes do territorio nacional, con excepción das Comunidades Autónomas do País Vasco e Navarra, por ter un réxime foral propio e non estar incluídas na Cooperación Económica do Estado.  Recolle a información a nivel de núcleo de poboación, abarcando como mínimo, todos os sectores que competen á actividade municipal reflectidos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Acceso ao *visor *Geo-*EIEL

O *visor *Geo-*EIEL permite acceder á información a través de mapas, representando os datos da enquisa de forma *georreferenciada (axuda no propio *visor e no seu manual de uso).

Enquisa alfanumérica

Os datos da enquisa *EIEL en formato alfanumérico poden ser consultados e descargados (texto e excel). Ofrécese tamén diversa información estatística *preelaborada.

Metodoloxía e documentación 2024

Aplicacións de acceso restrinxido a xestores *EIEL das entidades colaboradoras