Reais decretos de traspasos

Recolle os textos íntegros dos acordos de traspaso de funcións e servizos ás Comunidades Autónomas que, adoptados polos respectivos Plenos das Comisións Mixtas de Transferencias, foron aprobados por real decreto do Consello de Ministros.