Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (AECT)

A cooperación transfronteiriza recibiu en 2006 un importante respaldo da Unión Europea mediante a creación da figura xurídica das Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (*AECT). Son reguladas polo Regulamento (CE) *nº 1082/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo.

Este Regulamento foi modificado polo Regulamento (UE) *nº 1302/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, de modificación do anterior no que se refire a a *clarificación, á simplificación e á mellora da creación e o funcionamento de tales agrupacións.

As *AECT transcenden a mera cooperación transfronteiriza, xa que tamén inclúen a cooperación *transnacional e *interregional. Tras a nova regulación europea ábrese ademais a posibilidade de cooperar con terceiros Estados non membros da Unión.

As *AECT están dotadas de personalidade xurídica, regúlanse directamente polo citado Regulamento e pola normativa complementaria dos Estados membros. Os membros destas agrupacións poden ser tanto autoridades rexionais e locais, como organismos de Dereito Público e os propios Estados membros, sendo este último aspecto o máis novo da regulación. Os membros deben proceder polo menos de dous Estados da Unión Europea.

A constitución e regulación das *AECT recóllese nun convenio de cooperación territorial e nos estatutos dos que se dote cada agrupación en todo o referente á súa organización e funcionamento. O principal obxectivo das *AECT é o fortalecemento da cohesión económica, social e territorial no ámbito xeográfico das mesmas.

Cada agrupación xestiona o seu propio orzamento, dispón de medios económicos e de persoal propios e ten capacidade para celebrar contratos, todo iso dentro do límite das competencias atribuídas a cada membro da agrupación pola lexislación nacional que lle sexa de aplicación.

Con esta figura, a Unión Europea vai máis aló do concepto clásico da cooperación transfronteiriza, entendida só entre veciños fronteirizos e ábrese a nova vía da “cooperación territorial”, na que os propios Estados ou rexións, mesmo non fronteirizos entre si, poden alcanzar acordos que beneficien os intereses económicos ou culturais comúns.

En España, o Real Decreto 23/2015 do 23 de xaneiro desenvolve as disposicións do Regulamento europeo, recollendo as modificacións introducidas pola reforma de 2013.

Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial

Constituídas:

 • Galicia-Norte de Portugal
 • Douro-*Douro
 • ZAS-NET
 • Pireneos-Mediterráneo
 • Pireneos-*Cerdanya
 • Arquipélago do Mediterráneo (*ARCHIMED)
 • Hospital da *Cerdanya
 • *Eurocidade *Chaves-Verín
 • Eurorrexión *Aquitania-Euskadi-Navarra
 • *Faja *Pirítica Ibérica   
 • Cidades da Cerámica (*AEuCC)
 • Rede Europea de Coñecemento Urbano (*EUKN *EGTC)
 • País Transfronteirizo de Arte e Historia. Os vales cataláns do *Tec e o *Ter
 • León-*Bragança
 • *European *Mycological *Institute (*EMI)
 • *Interpal-Medio Tezo
 • *Eurociudad do *Guadiana
 • Río Miño
 • Pireneos-*Pyrénées

 

Mapa das *AECT