Secretaría de Estado de Política Territorial

A Secretaría de Estado de Política Territorial é o órgano superior do Departamento ao que corresponde, baixo a superior dirección da persoa titular do Ministerio, o impulso, dirección e xestión da política do Goberno no referente á organización e actividade territorial do Estado, á Administración Xeral do Estado no territorio, así como ás relacións institucionais coas comunidades autónomas e as entidades locais.

Así mesmo, corresponde á Secretaría de Estado de Política Territorial o impulso e coordinación da Conferencia de Presidentes, así como a Presidencia do Consello das Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado.

Secretario de Estado de Política Territorial: Arcadi España García

Gabinete: Rafael Francisco Briet Seguí

Órgano directivo dependente: