Servizos

O Arquivo presta os seguintes servizos:

CONSULTA

Consulta por correspondencia ordinaria/e-mail.

O investigador pode solicitar por correo ordinario ou e-mail información xeral sobre os fondos que se custodian e os servizos que se prestan. Así mesmo, pode solicitar a procura e localización de fontes documentais obrantes no Arquivo.

O Arquivo atende estas consultas limitándose a utilizar a información que pode obterse a través dos instrumentos de descrición, non realizando, por tanto, a investigación para o usuario. As investigacións en profundidade han de ser realizadas por este utilizando os medios que o Arquivo pon ao seu dispor.

Consulta mediante formulario electrónico.
Igualmente, as consultas poden realizarse mediante o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Ministerio (ligazón á sede electrónica-Acceda).
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/350


ACCESO E CONSULTA DE FONDOS PREVIA CITA

O acceso e consulta dos documentos conservados no Arquivo Central do Ministerio de Política Territorial  está regulado polo Real Decreto 1708/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o Sistema Español de Arquivos e regúlase o Sistema de Arquivos da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos Públicos e o seu réxime de acceso.

O acceso é libre e gratuíto, sen prexuízo de que os cidadáns teñan que acreditar a súa identidade a través de:

• Documento Nacional de Identidade (DNI), no caso dos españois.
• Número de Identificación de Estranxeiros (NIE).
• Pasaporte.

O Arquivo pon a disposición dos investigadores todos os instrumentos de descrición -catálogos, inventarios, relacións de entregas-, que obren na súa poder.

SERVIZO DE REPROGRAFÍA

O Arquivo Central prové aos investigadores de reproducións simples, en papel ou soporte electrónico, de documentos custodiados no mesmo.

CERTIFICACIÓNS E COMPULSAS

O Arquivo facilita certificacións e copias compulsadas da documentación que custodia. Estas deben solicitarse por escrito á caixa de correos corporativa:
archivocentral.sgt@correo.gob.es