Cooperación Estado-Comunidades Autónomas

Cooperación Estado-Comunidades Autónomas

O *entrecruzamiento competencial e a atribución de responsabilidades nos diferentes ámbitos da actividade administrativa a diferentes niveis políticos dá lugar a situacións complexas que requiren da concertación e o acordo entre o Estado e as Comunidades Autónomas. Para atender esta realidade, os instrumentos de cooperación teñen o obxectivo de garantir a coherencia do sistema descentralizado, evitar duplicidades ou *solapamientos das funcións que levan a cabo e garantir o uso eficiente dos medios humanos e materiais das diferentes Administracións.

Conferencia de Presidentes

A Conferencia de Presidentes é o máximo órgano político de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas. Forman parte delas o Presidente do Goberno, que a preside, e os Presidentes do dezasete Comunidades Autónomas e das Cidades de Ceuta e Melilla.

Cooperación Multilateral ou Sectorial

A cooperación multilateral é protagonizada polo Estado e a totalidade das Comunidades Autónomas. O instrumento máis característico son as Conferencias Sectoriais, que son órganos de cooperación relativos a un sector concreto de actividade pública. Están integradas polo titular do Departamento Ministerial competente e por todos os Conselleiros dos Gobernos autonómicos responsables da mesma materia.

Convenios de Colaboración

Os convenios de colaboración son acordos entre a Administración do Estado e unha ou varias Comunidades Autónomas. Constitúen un instrumento de cooperación de uso frecuente no Estado Autonómico pola liberdade contractual característica desta figura, que lle outorga unha especial idoneidade e flexibilidade para atender situacións específicas que requiren o acordo entre o Estado e unha determinada Comunidade Autónoma.

Cooperación financeira do Estado

A cooperación financeira do Estado para o desenvolvemento de actuacións que *competencialmente corresponden ás Comunidades Autónomas conta cunha regulación, basicamente procedimental e prevista no artigo 86 da Lei Xeral Orzamentaria. Mediante este procedemento o Estado achega recursos financeiros para a realización de políticas autonómicas.

Comisións Bilaterais de Cooperación

Son órganos de cooperación de carácter bilateral, formados por representantes do Estado e dunha única Comunidade Autónoma para o tratamento de temas de contido xeral ou específico.