Responsabilidade por Incumprimento do Dereito da UE

O Real Decreto 515/2013, de 5 de xullo, desenvolve un procedemento xeral de determinación e repercusión das responsabilidades derivadas dos incumprimentos do Dereito da Unión Europea. A existencia do devandito procedemento supón unha gran novidade no ordenamento xurídico español, xa que ata a data só existían regulacións dispersas e de carácter sectorial en materias tales como a xestión de fondos, entre outras.

A disposición adicional terceira do citado Real Decreto determina que “o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, elevará anualmente ao Consello de Ministros un informe, que será público, sobre as comunicacións recibidas de actos, sentenzas, ou decisións das institucións europeas polas que se sancione ao Reino de España por incumprimento do Dereito da Unión Europa, os procedementos iniciados, os resoltos e o estado de execución das resolucións ditadas ao amparo do presente Real Decreto”.

Así, o informe de 2014 é o primeiro dos informes elaborados polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas segundo disponse na disposición adicional terceira do Real Decreto 515/2013, de 5 de xullo.