Recurso de alzada

Consiste en recorrer os actos administrativos que non poñan fin á vía administrativa. Pode interporse ante o órgano que ditou o acto que se impugna ou ante o competente para resolvelo (o órgano superior xerárquico do que os ditou).

Normativa básica: Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 112 a 122.

Forma de inicio: Solicitude de interesado cos requisitos do artigo 115 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Prazo para interpolo:

  • Un mes, se o acto fóra expreso.
  • Se non o fose, poderase interpor en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, #de acordo con a súa normativa específica, prodúzase o acto presunto.

Forma de presentación: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En caso de querer presentalo *presencialmente, pode descargar o seguinte formulario e presentalo nas oficinas de rexistro deste Ministerio ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Formulario recurso de alzada.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Prazo de resolución: 3 meses. Transcorrido este prazo sen resolución expresa poderase entender desestimado o recurso.

Recursos: