Gora jotzeko errekurtsoa

Administrazio-bidea amaitzen ez duten administrazio-egintzak errekurritzean datza. Aurkaratzen den egintza eman zuen organoari edo ebazteko eskumena duenari aurkez dakioke (egintza eman zuenaren goragoko organoari).

Oinarrizko araudia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena,112. artikulutik 122. artikulura.

Hasteko modua: Interesatuaren eskaria, urriaren 1eko 39/2015 legearen 115. artikuluan ezarritako betekizunak betez.

Aurkezteko epea:

  • Hilabete bat, egintza adierazia bada.

  • Adierazia ez balitz, edozein unetan aurkez daiteke, berariazko araudiaren arabera ustezko egintza gertatu eta hurrengo egunetik aurrera

Nola aurkeztu:

  • Telematikoki egin daiteke,  Estatuko administrazio orokorraren Erregistro Elektronikoaren bidez..
  • Aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, inprimaki hau deskargatu eta Ministerio honetako erregistro-bulegoetan aurkez dezakezu, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideetako bat erabiliz.

Gora jotzeko errekurtsoaren formularioa.pdf

Aurkeztu beharreko dokumentuak: Zure argudioak defendatzeko egoki iruditzen zaizkizun guztiak.

Ebazteko epea: 3 hilabete. Epe hori bukatutakoan ebazpen espresurik eman ez bada, errekurtsoa gaitzetsitzat joko da.

Errekurtsoak: