Berrikusteko errekurtso berezia

Administrazio-bidean irmoak diren egintzen aurkako errekurtsoa jartzea da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 125.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren bat gertatzen denean. Eman zituen organo berean planteatzen da.

Oinarrizko araudia: 39/2015 Legea, Urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena,, 113. artikulutik 120. artikulura eta 125 eta 126. Artikuluak.

Hasiera: Interesatuaren eskaera, urriaren 1eko 39/2015 legearen 115. artikuluan ezarritako betekizunak betez,  eta  arrazoi hauetako batean oinarritu behar da:

  • Egintzak ematerakoan egitezko errakuntzaren bat gertatu izana, espedienteari erantsitako dokumentuetatik ondorioztatzen dena.
  • Gaia ebazteko funtsezko balioa duten agiriak agertzea, geroago izan arren, errekurritutako ebazpenaren akatsa agerian uzten dutenak.
  • Ebazpen horren aurretik edo ondoren epai judizial irmo bidez faltsutzat jotako agiriek edo testigantzek eragin izatea funtsean ebazpenean.
  • Prebarikazioaren, funtzionario-eroskeriaren, indarkeriaren, iruzurrezko azpikeriaren edo beste jokabide zigorgarri baten ondorioz eman bada ebazpena, eta epai judizial irmo baten bidez hala deklaratu bada.

Aurkezteko epea:

  •  1. arrazoia denean, aurkaratutako ebazpena jakinarazi eta hurrengo lau urteetan.
  • Gainerako kasuetan, epea hiru hilabetekoa izango da, agiriak ezagutzen direnetik edo epai judiziala irmo bihurtzen denetik zenbatzen hasita.

Nola aurkeztu:

  • Bide telematikoa erabiliz egin daiteke  Estatuko administrazio orokorraren Erregistro Elektronikoan..
  • ·    Aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, inprimaki hau deskargatu eta Ministerio honetako erregistro-bulegoetan aurkez dezakezu, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideetako bat erabiliz.

Errekurtso bereziaren formularioa.pdf

Aurkeztu beharreko dokumentuak: Zure argudioak defendatzeko egoki iruditzen zaizkion guztiak.

Ebazteko epea: 3 hilabete. Epe hori bukatutakoan ebazpen espresurik eman ez bada, errekurtsoa gaitzetsitzat joko da.

Errekurtsoak: