Zerbitzuak, gobernuaren ordezkaritzei

Gobernuaren Ordezkaritzak dira herritarra Estatuko Administrazio Orokorrarekin harremanetan jartzeko bidea herritarren eskubideak eta askatasunak gauzatzeko.

IDAZKARITZA NAGUSIA

IDAZKARITZA NAGUSIA

Gobernuaren Ordezkaritzaren edo Ordezkariordetza eta Uharteko Zuzendaritza bakoitzak Idazkaritza Nagusi bat du, hainbat zerbitzu bi jarduera-arlo nagusitan izango dituena: zerbitzu erkideen kudeaketan eta herritarren eskubide eta askatasunen erabilerari buruzko zerbitzuetan.

Agirien Erregistroa

Bulego horiek erregistratzeko, herritarrei arreta emateko eta Estatuko Administrazio Orokorraren eta Administrazio autonomiko, toki- eta instituzionalen izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa emateko eginkizunak betetzen dituzte.

* Erregistroen arloko laguntza-bulegoak administrazio-organoak dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen arabera.

Besteak beste, honako zerbitzu hauek ematen dituzte: 

 •  Informazioa, aurrez aurrekoa, idatzia, elektronika eta telefono bidez.
 • Edozein herri-administraziori zuzendutako dokumentazioa jaso, erregistratu eta bidaltzea.
 • Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalak pertsona fisikoentzako 2CA motako ziurtagiriak ematea eta Cl@ve ziurtagiriak ematea.
 •  “Apud acta” kudeatzea eta erregistratzea Ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan.
 •  Aurkeztutako eskabide eta idazkiei buruzko ordainagiriak ematea, bai eta, hala badagokio, eskabide horiei erantsitako agiriak konpultsatzea ere.
 • Eskabideekin eta idazkiekin batera doazen jatorrizko dokumentuen kopia zigilatuak ematea.
 • Kexak, iradokizunak eta erreklamazioak jasotzea.
 • Zinpeko Interpreteen azterketen deialdiei buruzko informazioa.

Administrazio-baimenak

Gobernuaren Ordezkaritzetako Idazkaritza Nagusiek hainbat ministerio-sailen berezko gaietan esku hartzen dute baimenak emateko. Besteak beste, honako hauek nabarmentzen dira: 

 • Lehergaiak, piroteknia eta kartutxoak: sektoreko enpresek erabiltzeko baimena.
 • Armak: poligonoak eta tiro-galeriak, armategiak, arma-baimenak ukatzeak eta kentzeak.
 • Segurtasun pribatuaren eta herritarren segurtasuna: arma bidezko zaintza pribatuko zerbitzuak edo udalei uniformerik gabeko udaltzaingo-lanak egiteko baimena ematea bezalako baimenak biltzen ditu.

Administrazio baimenak Ordezkaritzetan eta Ordezkariordetzetan

Herritarren eskubideak eta Segurtaguna

Gobernuaren Ordezkaritzek eta Ordezkariordetzek izapideak egiten dituzte oinarrizko eskubide batzuen erabilera bermatzeko eta herritarren segurtasuna babesteko eskumenak ere badituzte.

 • Biltzeko oinarrizko eskubidearekin lotutako izapideak (kontzentrazio eta adierazpen).
 • Hauteskunde-prozeduraren antolaketa.
 • Doako laguntza juridikoa.
 • Zehapen-prozedurak izapidetzea honako arlo hauetan:
 •      o   Herritarren segurtasuna.
 •      o   Segurtasun pribatua.
 •      o   Kirol ikuskizunak.
 •      o   Metal preziatuen salerosketa.
 • ·    Droga-kontsumoaren mendekotasuna gainditzeko tratamendua egiteagatik zehapenak etetea.

 

Zehapen espedienteak /arau-hauste administratiboak

Nahitaezko Desjabetzea

Nahitaezko Desjabetzeko Epaimahai Probintziala Estatuko Administrazio Orokorreko kide anitzeko organo bat da, magistratu bat buru duena, eta izaera inpartzialeko eginkizuna betetzen du desjabetu beharreko ondasunen bidezko prezioa zehazteko, kalte-ordainari dagokionez alderdien artean akordiorik lortu ez denean.

Nahitaezko Desjabetzeko Epaimahai Probintzialen idazkaritzek honako eginkizun hauek dituzte:

 • Balio justuaren espedienteak aldez aurretik kudetzea.
 • Dokumentazio gehigarria eskatzea.
 • Txostenak jasotzea.
 • Bilkurak deitzea eta aktak idaztea.
 • Jakinarazpenak.
 • Errekurtsoak izapidetzea.
 • Kide anitzeko organoko edozein idakariri dagozkion beste eginkizun batzuk.

 

Desjabetzeak

Babes Zibila

Babes Zibileko unitateek jarduerak koordinatzen dituzte eta aholkularitza teknikoa ematen dute interes nazionaleko alerta- edo larrialdi-egoeretan. Gainera, hondamendi naturaletarako Estatuaren dirulaguntzak izapidetzen dituzte.

Toki Administrazioekiko Harremanak

Lurralde Administrazioa osatzen duten erakundeei dagokionez, honako hau egiten da:

 • Lankidetza harremanak: ekonomikoak, teknikoak, juridikoak eta administratiboak.
 • Informazio harremanak.
 • Bere egintzen legezkotasuna kontrolatzea.

 

Toki-Erakundeak

Emakume aurkako indarkeria

Emakumearen aurkako Indarkeriaren aurkako Koordinazio Unitateek eta Emakumearen aurkako Indarkeriaren aurkako Unitateek baliabideen jarraipena egiten dute, bai eta genero-arrazoiengatiko indarkeriaren aurrean erakundeek ematen duten erantzunaren jarraipena ere: genero-indarkeria, salerosketa,  emakumeen mutilazio genitala, behartutako ezkontzak.

Jarduera mota hauek garatzen dituzte:

 • Estatuko Administrazio Orokorraren baliabideen eta zerbitzuen jarraipena eta koordinazioa, lurraldean genero-indarkeriako egoerei arreta emateko  eta, era berean, genero-indarkeriaren arloan eskumena duten autonomia erkidegoetako eta toki administrazioekin lankidetzan aritzea.
 • Genero-indarkeriaren egoera bakoitzaren jarraipen pertsonalizatua egitea eta bere lurraldean laguntzea, bai eta genero-indarkeriak eragindako biktimen inguruko jarduerak ere.
 • Genero-indarkeriari buruzko informazio-, sentsibilizazio- eta prebentzio-kanpainetan parte hartzea, eta profesionalen prestakuntza sustatzea eta laguntzea.
 • Sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketaren arloko jarduerak, bai eta emakumeen aurkako beste indarkeria-mota batzuen arlokoak ere: emakumeen genitalen mutilazioa, behartutako ezkontzak, etab.

Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Estatuko Behatokiak mezu elektroniko berri bat sortu du 016 online zerbitzuaren bidez, genero-indarkeriari buruzko informazioa eta aholkularitza emateko:  016-online@igualdad.gob.es.

 

ARLO FUNTZIONALAK

ARLO FUNTZIONALAK

Gobernuaren Ordezkaritzetako Arlo funtzionalek zerbitzu integratu gehienak kudeatzen dituzte eta zuzenean jarduten dute dagokion Autonomia Erkidegoko lurralde osoan. Probintziako bulegoetan antolatzen dira. Honako eremu funtzional hauek daude:

Nekazaritza eta Arrantza

Arloak eta Bulegoek, besteak beste, honako eginkizun hauek betetzen dituzte:

 • Animalia bizien, giza kontsumorako ez diren animalia-jatorriko produktuen eta animalien elikadurarako produktuen osasun-kontrola, bai inportazio-erregimenean, bai esportazio-erregimenean eta landare-produktuen kontrol fitosanitarioan, bai inportazio-erregimenean, bai esportazio-erregimenean.

Produktuen Osasun kontrola Mugan

 • Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsarekin (NBEF) lankidetza laguntza publikoen kudeaketan. Zehazki, honako hauek dagozkio:

  • Esportaziorako itzulketen onurak jasotzen dituzten produktu jakin batzuk identifikatzea eta kontrolatzea.

  • Nekazaritzako Aseguruetarako dirulaguntzen izapideak kudeatzea, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) laguntzen kontrola kudeatzea, bai eta kreditu, laguntza, ziurtagiri eta kitapenen eskaera jakin batzuen izapideak kudeatzea ere

  • Landa-inguruneko profesionalei zuzendutako eskualde anitzeko prestakuntza-programen barruan emandako ikastaroak kontrolatzea.

  • Arrantzaren arloan, kanpoko uretan legez kanpoko arrantzagatik egin beharreko ikuskapena eta zehapen-aktak egiten dituzte eta arrantza-ekipoak aintzatesteko baimenak eta ziurtagiriak ematen dituzte.

Hezkuntzaren Goi-ikuskaritza

Unitate honek bi eginkizun bereizi ditu: bata, Autonomia Erkidegoetako hezkuntza-sistemaren jarraipena eta azterketa egitea; bestea, atzerriko titulu eta ikasketak homologatzeko eskumenak gauzatzeko kudeaketa egitea:

Honako eginkizun hauek dagozkie:

 • Dagokion Autonomia Erkidegoko curriculumak eta hezkuntza-araudia oinarrizko araudira egokitzen direla gainbegiratzea.

 • Espedienteen informazioa eta izapidetzea unibertsitatekoak ez diren atzerriko titulu eta ikasketak homologatzeko eta baliozkotzeko.

 • Atzerriko unibertsitate-tituluak ondorio akademikoetarako homologatzeari/baliozkotzeari buruzko informazioa, bai eta unibertsitateko eta Lanbide Heziketako tituluak onartzeari eta/edo egiaztatzeari buruzkoa, eta titulu horiek Europako esparruan dituzten ondorio profesionalei eta Autonomia Erkidegoak Lanbide Heziketaren arloan dituen eskumenei buruzkoa ere.

 • Lan-ondorioetarako ikasketen baliokidetasuna aitortzea.

 • Atzerriko tituluak baliozkotzeko eta homologatzeko espedienteak kudeatzea.

Sustapena

Arloek eta Bulegoek, besteak beste, honako eginkizun hauek betetzen dituzte:

 • Garraioen eta errepideen zerbitzu integratuak kudeatzea, eta eginkizun hauek betetzea: zehapen-espedienteak hastea eta izapidetzea, baimenak ematea, zerbitzu pribatu osagarriko salgaien garraio-txartelen eskaerak izapidetzea edo errepideen egoerari egotz dakizkiokeen kalteen ondoriozko ondare-erantzukizuneko kalte-ordainen espedienteak izapidetzea.
 •  Herri-lanen eta etxebizitzaren arloko eginkizunak.
 • Nazioarteko garraioak ikuskatzea eta kontrolatzea, salgaiak garraiatzeko ibilgailuek Europar Batasunean eginkizun hori betetzeko baldintza tekniko eta administratibo guztiak betetzen dituzten egiaztatzeko.
 • Espainiako ondare historikoan kulturaren % 1,5aren kontura finantzatutako inbertsioen jarraipena.
 • Kanarietan eta Balear Uharteetan, salgaien garraiorako laguntzak izapidetzea.

                        Kanariar Uharteetako garraiorako laguntzak

Balear Uharteetako garraiorako laguntzak

Horien barruan, Espainiako Institutu Geografiko Nazionalak laguntza teknikoko zerbitzuak ematen ditu informazio geografikoaren eta produktu kartografikoen merkaturatzearen arloan, eta sare sismikoa eta sare geodesikoak eta nibelazio-sareak kontrolatzen eta mantentzen ditu.rbit.

Espainiako Institutu Geografiko Nazionala

Industria eta Energia

Energia-instalazioen arloko hainbat prozedura izapidetzen parte hartzen du, hala nola:

 • Elektrizitatea ekoizteko zentralak eta linea elektrikoak eta gasbideak martxan jartzeari buruzko espedienteak, bai eta horiek eraberritzeari edo handitzeari buruzkoak ere.
 • Gasbideak, oliobideak eta energia elektrikoa ekoizteko eta garraiatzeko instalazio elektrikoak onura publikokoak direla deklaratzea.
 • Industriako ondasunak eta produktuak homologatzeko eta normalizatzeko prozedurak.
 • Industria-ondasunen eta produktuen homologazioaren eta normalizazioaren prozedurak

Halaber, lehergailuei, kartutxoei eta pirotekniari buruzko baimenak ematea, lehergailuak erabiltzeko gaitasun-ziurtagiriak ematea eta jabetza industrialarekin lotutako zereginak egiten ditu.

Administrazio baimenak Ordezkaritzetan eta Ordezkariordetzetan

Osasuna eta Gizarte Politika

Arloek eta Bulegoek, besteak beste, honako eginkizun hauek betetzen dituzte:

 • Higiene- eta osasun kontrola eta –zaintza giza kontsumorako produktuen inportazioetan.

Produktuen Osasun kontrola Mugan

 • Bidaiarientzako aholkularitza-zerbitzua Nazioarteko bidaiei datxezkien osasun-arriskuei buruz. Halaber osasun publikoko arrazoiengatik Nazioarteko Txertaketa Zentroetako (CVI) pertsonen nazioarteko trafikoan hartu beharreko gainerako prebentzio-neurriak edo neurri profilaktikoak zein txertoak ematea.

Nazioarteko Txertaketa Zentroak

 • Kontrol higieniko-sanitarioak: portuen, nazioarteko trafikoko aireportuen eta nazioarteko garraiobideen kontrola eta zaintza.

 • Hilotzen Osasun-polizia: gorpuen eta gorpuzkien nazioarteko lekualdaketaren kontrola eta zaintza.

 • Inportazioen eta esportazioen produktu farmazeutikoen ikuskapenak mugan, bai eta  produktu sanitarioak, kosmetikoak eta higiene pertsonaleko produktuak fabrikatzeko eta inportatzeko instalazioak ikuskatzea ere.

 • Legez kontrako trafikoarengatik hartutako droga eta substantzia sorgorgarriak kudeatzea eta kontrolatzea: prozesu judizial eta administratiboetarako txostenak egitea eta aztertzea.

Lan eta Inmigrazioa

Arloek eta bulegoak eginkizun hauek egiten:

Atzerritarrak: Atzerritarrentzako Bulegoek ematen diete arreta herritar etorkinei, Estatuko Administrazio Orokorrean atzerritarren eta immigrazioaren arloan eskumena duten zerbitzuak osatzen dituzten unitateak diren aldetik.
 

Atzerritarrentzako bulegoak Gobernuaren Ordezkaritzetan

Atzerritarrei buruzko izapideak egoitza elektronikoan

Atzerritarrentzako bulegorako aurretiazko hitzordua

Honako eginkizun hauek dagozkie:

 

 • Baimenak  izapidetzea, hala nola, egoitza-baimena; lan-baimenak eta lan-baimena lortzeko betebeharraren salbuespenak; itzultzeko baimenak; egonaldiaren luzapenak, atzerritarren nortasun-txartela eta ikasle atzerritarren txartelak baimentzea; eta baimen horiek egitea eta ematea.
 • Sarrera-aitorpena jasotzea.
 • Espainiatik irteteko inskripzio-zedularen eta bidaia-tituluaren eskaera jasotzea, bai eta egitea eta ematea ere.
 • Atzerritartasun-arloko eta Erkidegoko araubideko arau-hausteengatiko zehapen-prozedurak izapidetzea.
 • Bidezkoak diren administrazio-errekurtsoak izapidetzea.
 • Bulego bertakoetako polizia-zerbitzuek atzerritarraren nortasun-zenbakia esleitzea eta jakinaraztea.
 • Nazioarteko babes-eskaeraren eta aberrigabeen estatutuko eskaeren informazioa, harrera eta izapidetzea.
 • Probintziako biztanleria atzerritarrari eta erkidegoko araubideari buruzko informazio estatistiko, administratibo eta demografikoa lortzea eta lantzea.
 • Baimena ematea eragin zuten baldintzei eusten zaiela kontrolatzea.

Itzulitako etorkinentzako ziurtagiriak eta laguntzak: Espainiara itzulitako emigranteen ziurtagiriak ematea eta etorkinentzako eta itzulitakoentzako laguntzen eta dirulaguntzen deialdiei, betekizunei edo epeei buruzko informazioa. Laguntzak izapidetzea.

Izapidetze-soldaten izapideak eta ebazpen-proposamenak: kaleratzeengatiko eta Gizarte Segurantzako kuotengatiko epaiketetan izapidetzen diren soldatak Estatuari erreklamatzeko espedienteak ebaztea.

Jatorrian aldi baterako kontrataziorako egindako kontratuak: Europako Erkidegokoak ez diren langile atzerritarren urteko kontingentearen eta aldi baterako bizileku-baimenen eta iraupen mugatuko besteren konturako lanaren kudeaketa, atzerritartasun-bulegoak formalki eratuta ez zeuden probintzietan.