Servicis de les Delegacions del Govern

Les Delegacions del Govern són el llit a través del com el ciutadà entra en contacte amb l'Administració General de l'Estat per a exercir els seus drets i llibertats ciutadanes. 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

Cada Delegació o Subdelegació del Govern i Direcció Insular disposa d'una Secretaria General, responsable d'un conjunt molt divers de servicis en dos àrees principals d'activitat: la gestió dels servicis comuns i els servicis relatius a l'exercici dels drets i llibertats ciutadanes.

Registre de documentació

Estes oficines duen a terme les funcions de registre, atenció al ciutadà i informació sobre tràmits i servicis de l'Administració General de l'Estat i de les Administracions autonòmica, local i institucional.

*  Les oficines d'assistència en matèria de registres són òrgans administratius, d'acord amb  la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Entre uns altres, presten els següents servicis:

 • Informació presencial, escrita, electrònica i telefònica.

 • Recepció, registre i remissió de documentació dirigida a qualsevol Administració Pública.

 • Emissió de certificats expedits per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, classe 2CA per a persones físiques i expedició de certificats Cl@ve.

 • Gestió de “apud acta” i el seu registre en el Registre Electrònic d'Apoderaments.

 • Expedició de rebuts relatius a les sol·licituds i escrits presentats, així com la compulsa, si escau, dels documents que s'adjunten a eixes sol·licituds.

 • Expedició de còpies segellades de documents originals que s'acompanyen a les sol·licituds i escrits.

 • Recepció de queixes, suggeriments i reclamacions.

 • Informació de convocatòrias d'exàmens d'Intèrprets Jurats.

Autoritzacions administratives

Les Secretaries Generals de les Delegacions del Govern intervenen en la concessió d'autoritzacions en matèries pròpies de diferents departaments ministerials, entre les quals destaquen:

 • Explosius, pirotècnia i cartuchería: autorització per al seu ús per empreses del sector.

 • Armes: autorització de polígons i galeries de tir, armeries, denegacions i revocacions de llicències d'armes.

 • Seguretat privada i seguretat ciutadana: comprèn autoritzacions com la de servicis de vigilància privada amb arma o l'autorització als Ajuntaments per a la realització de tasques de policia local sense uniforme.

Autoritzacions administratives en Delegacions i Subdelegacions 

Drets ciutadans i Seguretat ciutadana

Les Delegacions i Subdelegacions del Govern realitzen tràmits per a garantir l'exercici d'una sèrie de drets fonamentals i també ostenten competències en matèria de protecció de la seguretat ciutadana.

 • Tràmits relacionats amb el dret fonamental de reunió (concentracions i manifestacions).

 • Organització del procediment electoral.

 • Assistència jurídica gratuïta.

 • Tramitació de procediments sancionadors en matèria de:

  • Seguretat ciutadana.

  • Seguretat privada.

  • Espectacles esportius.

  • Compravenda de metalls preciosos.

 • Suspensió de sancions per submissió a tractament de deshabituació del consum de drogues.

 Expedients sanciones/infraccions administratives

Expropiació Forçosa

El Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa és un òrgan col·legiat de l'Administració General de l'Estat, presidit per un magistrat, que complix una funció de naturalesa imparcial per a determinar el just preu dels béns a expropiar quan no s'ha aconseguit un acord entre les parts en la indemnització.

Les secretaries dels Jurats Provincials d'Expropiació Forçosa exercixen les següents funcions:

 • Gestió prèvia dels expedients de preu just.

 • Petició de documentació addicional.

 • Recepció d'informes.

 • Convocatòria de sessions i redacció d'actas.

 • Notificacions.

 • Tramitació de recursos.

 • Altres funcions que corresponguen a qualsevol secretari d'òrgan col·legiat.

 Expropiacions

Protecció Civil

Les unitats de Protecció Civil, coordinen les actuacions i donen assessorament tècnic en situacions d'alerta o emergència d'interés nacional. A més, tramiten subvencions de l'Estat en els casos de catàstrofes naturals.

Relacions amb les Administracions Territorials

En relació amb les Entitats que integren l'Administració Local, es realitza:

 • Relacions de cooperació econòmica, tècnica, jurídica i administrativa.

 • Relacions d'informació.

 • Control de legalitat dels seus actes.

Entitats Locals

Violència sobre la dona

Les Unitats de Coordinació contra la Violència sobre la Dona i Unitats contra la Violència sobre la Dona, realitzen el seguiment de recursos i de la resposta institucional enfront de la violència sobre la dona per raó de gènere: violència de gènere, tracta, mutilació genital femenina, matrimonis forçats.

Desenvolupen els següents tipus d'actuacions:

 • Seguiment i coordinació dels recursos i servicis de l'Administració General de l'Estat per a l'atenció de les situacions de violència de gènere en el territori, col·laborant així mateix amb les administracions autonòmiques i locals competents en matèria de violència de gènere.

 • Seguiment personalitzat de cada situació de violència de gènere i recolze en el seu territori, així com actuacions en relació amb les víctimes mortals per violència de gènere.

 • Participació en les campanyes d'informació, sensibilització i prevenció de la violència de gènere, al costat de la promoció i col·laboració en la formació de professionals.

 • Actuacions en matèria de tracta de dones amb finalitats d'explotació sexual així com en l'àmbit d'altres formes de violència contra les dones: mutilació genital femenina, matrimonis forçats, etc.

Des de l'Observatori Estatal de Violència contra la Dona, s'ha creat un nou correu electrònic del servici 016 en línia, d'informació i assessorament en matèria de violència de gènere:    016-online@igualdad.gob.es

ÀREES FUNCIONALS

ÀREES FUNCIONALS

Les Àrees Funcionals de les Delegacions del Govern gestionen la majoria dels servicis integrats i actuen directament sobre la totalitat del territori de la Comunitat Autònoma corresponent. S'organitzen en dependències provincials. Existixen les següents àrees funcionals:

Agricultura i Pesca

Les àrees i dependències realitzen, entre unes altres, les següents funcions:

 • Control sanitari d'animals vius, productes d'origen animal no destinats al consum humà i productes destinats a l'alimentació animal, tant en règim d'importació com en règim d'exportació i control fitosanitari en productes vegetals, tant en règim d'importació com en règim d'exportació.

Control Sanitari de Productes en Frontera

 • Col·laboració amb el Fons Español de Garantia Agrària (FEGA) en la gestió de les ajudes públiques. En concret, li correspon:

 • La identificació i control de determinats productes que es beneficien de restitucions a l'exportació.

 • Gestionar la tramitació de subvencions d'Assegurances Agràries, el control de les ajudes del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), així com la tramitació de determinades sol·licituds de crèdits, ajudes, certificacions, llicències i permisos en matèria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

 • Control dels cursos impartits dins dels programes plurirregionals de formació dirigits als professionals del mitjà rural.

 • En matèria de pesca realitzen la inspecció i alçament d'actes sancionadores per pesca il·legal en aigües exteriors, així com l'emissió d'autoritzacions i certificacions de reconeixement d'equips de pesca.

Alta Inspecció d'Educació

Esta Unitat té dos funcions diferenciades, una de seguiment i anàlisi del sistema educatiu de les Comunitats Autònomes, i una altra, de gestió per a l'exercici de les competències sobre homologació de títols i estudis estrangers:

Els corresponen les següents funcions:

 • Supervisió de l'adequació a la normativa bàsica dels currículums i la normativa educativa de la corresponent Comunitat Autònoma.

 • Informació i tramitació d'expedients d'homologació y convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris. 

 • Informació sobre l'homologació/convalidació de títols universitaris estrangers a efectes acadèmics, així com sobre el reconeixement i/o acreditació de títols universitaris i de Formació Professional, i els seus efectes professionals en l'espai europeu i de les competències de la comunitat autònoma en matèria de Formació Professional.

 • Reconeixement d'equivalència d'estudis a efectes laborals.

 • Gestió dels expedients de convalidació i homologació de títols estrangers.

Foment

Les àrees i dependències realitzen, entre unes altres, les següents funcions:

 • Gestió dels servicis integrats de transports i carreteres, realitzant funcions d'incoació i tramitació d'expedients sancionadors, atorgament d'autoritzacions, tramitació de les sol·licituds de targetes de transport de mercaderies de servici privat complementari o tramitació dels expedients d'indemnització per responsabilitat patrimonial deguts a danys imputables a l'estat de les carreteres.

 • Funcions en matèria d'obres públiques i vivenda.

 • Inspecció i control dels transports internacionals a l'efecte de comprovar si els vehicles de transport de mercaderies complixen tots els requisits tècnics i administratius per a realitzar aquesta funció en la Unió Europea.

 • Seguiment de les inversions en el patrimoni històric espanyol finançades amb càrrec a l'1,5% cultural.

 • En les Illes Canàries i Balears, tramitació de les ajudes al transport de mercaderies.

Ajudes al transport Illes Canàries

Ajudes al transport *Illes *Balears

Dins d'elles, l'Institut Geogràfic Nacional, presta servicis d'assistència tècnica en matèria d'informació geogràfica i comercialització de productes cartogràfics i realitza el control i manteniment de la xarxa sísmica i de les xarxes geodèsiques i d'anivellament.

Institut Geogràfic Nacional

Indústria i Energia

Participa en la tramitació de diversos procediments en matèria d'instal·lacions energètiques, com són:

 • Expedients relatius a la posada en marxa de centrals de producció elèctrica i de línies elèctriques i gaseoductos, així com la seua reforma o ampliació.

 • Declaracions d'utilitat pública de gasoductes, oleoductes i instal·lacions elèctriques de producció i transport d'energia elèctrica.

 • Procediments d'homologació i normalització de béns i productes industrials.

Així mateix tramita o informa la concessió d'autoritzacions sobre explosius, cartutxería i pirotècnia, l'expedició de certificats d'aptitud per al maneig d'explosius i realitza tasques relacionades amb la propietat industrial.

Autoritzacions Administratives en Delegacions i Subdelegacions

Sanitat i Política Social

Les àrees i dependències realitzen, entre unes altres, les següents funcions:

 • Control i vigilància higiènic-sanitària en les importacions de productes destinats al consum humà.

Control Sanitari de Productes en Frontera

 • Servici d'assessorament al viatger sobre riscos sanitaris inherents als viatges internacionals i administració de les vacunes i altres mesures preventives o profilácticas per raons de salut pública en el trànsit internacional de persones en els Centres de Vacunació Internacional (CVI).

Centres de Vacunació Internacional

 • Controls higiènic-sanitaris: control i vigilància de ports, aeroports de trànsit internacional i mitjans de transport internacionals.

 • Policia Sanitària Mortuòria: control i vigilància del trasllat internacional de cadàvers i restes humanes.

 • Inspeccions de productes farmacèutics en frontera d'importacions i exportacions i inspecció d'instal·lacions de fabricació i importació de productes sanitaris, cosmètics i productes d'higiene personal.

 • Gestió i control de drogues i substancies estupefaents decomissades procedents del trànsit il·lícit: anàlisi i emissió d'informes per a processos judicials i administratius.

Treball i Immigració

Les àrees i dependències realitzen les següents funcions:

Estrangeria: L'atenció dels ciutadans immigrants es realitza per las Oficines d'Estrangeria com a unitats que integren els diferents servicis de l'Administració General de l'Estat competents en matèria d'estrangeria i immigració en l'àmbit provincial.

                    Oficines d'Estrangeria en les Delegacions del Govern

                    Tràmits d'estrangeria en seu electrònica

                    Cita prèvia d'estrangeria

Els corresponen les següents funcions:

 • La tramitació de les autoritzacions de residència, autoritzacions de treball i exceptuació a l'obligació d'obtindre autorització de treball, autoritzacions de retorn, de les pròrrogues d'estada, de la targeta d'identitat d'estrangers i de les targetes d'estudiants estrangers, així com l'expedició i #entrega d'aquelles.

 • Recepció de la declaració d'entrada.

 • La recepció de la sol·licitud de cèdula d'inscripció i de títol de viatge per a l'eixida d'Espanya, així com la seua expedició i #entrega.

 • La tramitació dels procediments sancionadors per infraccions a la normativa en matèria d'estrangeria i en règim comunitari.

 • La tramitació dels recursos administratius que procedisquen.

 • L'assignació i comunicació del nombre d'identitat d'estranger, pels servicis policials de les pròpies Oficines.

 • La informació, recepció i tramitació de la sol·licitud de protecció internacional i de les sol·licituds de l'estatut d'apàtrida.

 • L'obtenció i elaboració del conjunt d'informació estadística de caràcter administratiu i demogràfic sobre la població estrangera i en règim comunitari de la província..

 • El control del manteniment de les condicions que van determinar la concessió de l'autorització.

Certificats i ajudes a emigrants retornats: expedició de certificats d'emigrants retornats a Espanya i informació sobre les convocatòries, requisits o terminis de les diferents ajudes i subvencions per a emigrants i retornats. Tramitació d'ajudes.

Tramitació i proposta de resolució de salaris de tramitació: resolució dels expedients de reclamació a l'Estat de salaris de tramitació en juís per acomiadament i quotes a la Seguretat Social.

Contractes en origen per a contractació temporal: gestió del contingent anual de treballadors estrangers no comunitaris en les províncies on no estaven constituïdes formalment les Oficines d'Estrangeria.