Règim jurídic

La legislació de l'Estat en matèria local és l'establida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local . De forma complementària, cadascuna de les Comunitats Autònoma compta amb una legislació local pròpia en la qual s'aborden les característiques singulars del seu territori i es regula el corresponent model d'organització local.