Estructura IMI a Espanya

Què      Qui      Éstructura      Coordinadors      Àmbits

Les autoritats finals IMI són els actors principals i raó de ser del sistema. Però per a ser registrades en el sistema acudeixen als coordinadors IMI. Els coordinadors IMI exerceixen una labor essencial per tant per a garantir la construcció, formació i manteniment de la xarxa d'autoritats. Però també aquests coordinadors aporten guia i orientació a les autoritats davant casos que requerisquen major especialització, com a discrepàncies de criteri amb altres estats, tractament d'alertes, etc.

En cadascun dels Estats membres existeix siemopre l'obligatòria figura d'un coordinador nacional (NIMIC, National IMI Coordinator), però generalment està acompanyat d'altres coordinadors delegats.

En el cas d'Espanya s'han designat coordinadors 'temàtics' per cada directiva o àmbit legislatiu des de l'Administració General de l'Estat, i coordinadors 'globals' habilitats per a totes les directives per cadascuna de les CCAA i ciutats amb estatut d'autonomia.
 

L'estructura a Espanya combina la divisió ‘temàtica’ i l'atenció al fet regional. Així, el NIMIC és un coordinador pur del sistema, sense competència ni criteri sobre les matèries pròpies de cada directiva, encarregat principalment de la interlocució amb Comissió i de l'aplicació, desenvolupament i correcte funcionament del sistema, assegurant la construcció i manteniment de la xarxa IMI Espanya i realitzant activitats de promoció i formació.

A l'entorn de l'Administració General de l'Estat, el NIMIC està acompanyat dels coordinadors delegats per a cada directiva o àmbit legislatiu, que són la ‘referència’ nacional en les seues matèries respectives.

En l'àmbit de l'administració autonòmica, cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d'autonomia té designat un coordinador 'regional' (19 en total) que coordina l'activitat IMI en el seu espai geogràfic per a tots els àmbits, registrant les autoritats necessàries. Les autoritats regionals i locals poden ser vinculades amb els coordinadors delegats de l'administració de l'Estat i consultar-los en cas necessari.