Revisió d'ofici d'actes nuls

Consistix a sol·licitar la declaració de nul·litat d'un acte administratiu que haja posat fi a la via administrativa o que no s'haja recorregut en termini, en els supòsits previstos en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 106.

Forma d'inici: D'ofici o a sol·licitud d'interessat.

Termini per a interposar-ho: No hi ha termini, es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Forma de presentació: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En cas de voler presentar-ho presencialment, pot descarregar el següent formulari i presentar-ho en les oficines de registre d'este Ministeri o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formulari revisió d'ofici d'actes nuls.pdf

Documents a aportar: Tots els que estime convenient per a la defensa de la seua argumentació.

Termini de resolució: 6 mesos. Transcorregut este termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimada l'acció de nul·litat.

Recursos: Recurs contenciós-administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que corresponga en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).