Participació pública en projectes normatius

Logo de participació normativa

El procés de participació en l'elaboració de normes es fonamenta en les següents normes:

  • Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE-A-2015-10565), del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre (BOE-A-1997-25336), del Govern.

Amb este punt d'accés a la participació en l'elaboració de normes, es dona compliment al que es disposa en l'Orde PRE/1590/2016, de 3 d'octubre (BOE-A-2016-9121), per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per a habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.

   

Consulta pública prèvia

L'objecte del tràmit de consulta pública prèvia és recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu

A continuació es publica el llistat de les iniciatives i propostes normatives per a este tràmit. En este llistat apareixerà el títol, la data de finalització de la consulta prèvia i el canal per a realitzar les aportacions. L'orde de publicació es regix per la data de publicació, del més recent al més antic.

Consulta pública prèvia    

Tramitació Oberta

Tramitació en suspens

Audiència i informació pública

L'objecte del tràmit d'audiència i informació pública és recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de dret i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, però en fase d'elaboració, directament o a través d'organitzacions o associacions que els representen, així com les aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats.

A continuació es publica el llistat de les iniciatives i propostes normatives per a este tràmit. En este llistat apareixerà el títol, la data de finalització de la consulta i el canal per a realitzar les aportacions. L'orde de publicació es regix per la data de publicació, del més recent al més antic.

Audiència i informació pública