Participació pública en projectes normatius

Logo de participació normativa

 

Aquest canal té per objecte recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions en dos moments del procés d'elaboració d'un avantprojecte de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries:

  1. Abans de l'elaboració del projecte normatiu
  2. Quan el projecte normatiu està redactat

Aquest procés de participació en l'elaboració de normes es fonamenta en les següents normes:

  • Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE-A-2015-10565), del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre (BOE-A-1997-25336), del Govern.

Amb aquest punt d'accés es dóna compliment al que es disposa en l'Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre (BOE-A-2016-9121), per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per a habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.