Règim jurídic

El sistema de distribució de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, configurat en el Títol VIII de la Constitució així com en els diferents Estatuts d'Autonomia, compta amb un sistema de protecció jurisdiccional, regulat en els articles 161 i següents de la Constitució, així com en la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. En concret, pel que fa al sistema de distribució de competències, correspon al Tribunal Constitucional la competència per a conéixer

  • Del recurs de constitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de Llei.
  • Dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels d'estes entre si.

En la pràctica, el desenvolupament del sistema autonòmic espanyol ha necessitat recórrer a la decisió jurisdiccional del Tribunal per a dirimir les controvèrsies plantejades entre l'Estat i les Comunitats Autònomes sobre el contingut i abast de les competències atribuïdes a cadascun d'estos nivells. D'esta forma, des de fa ja anys s'assumix el paper bàsic que la jurisprudència constitucional ha exercit per a precisar l'àmbit de les competències i responsabilitats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El contingut concret d'estes controvèrsies, així com les actuacions dutes a terme davant el Tribunal Constitucional, es presenten de forma sistemàtica en estos dos tipus de documents elaborats pels servicis tècnics del Ministeri:

  • L'Informe Mensual de Conflictivitat. S'arreplega de forma acumulada i actualitzada informació sobre l'evolució de les controvèrsies competencials entre l'Estat i les Comunitats Autònomes.
  • Els Butlletins Trimestrals de Conflictivitat entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. S'arreplega la informació relativa a les decisions del Tribunal Constitucional, la celebració de Comissions Bilaterals de Cooperació i l'evolució de la conflictivitat l'any en curs, així com diverses estadístiques relatives a la conflictivitat acumulada entre Estat i Comunitats Autònomes.  

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002