Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL). S'oferix també un visor georeferenciat.

L'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL), regulada en l'article 4 del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, és un instrument d'anàlisi quantitativa i qualitatiu dels servicis de competència municipal. Constituïx un inventari d'àmbit nacional, de caràcter *censal, que té com a objectiu conéixer periòdicament la situació i el nivell de dotació d'infraestructures i equipaments locals, a fi de poder avaluar les necessitats d'aquests sectors, permetre una correcta distribució dels recursos, eliminant els desequilibris regionals mitjançant una millor planificació de les inversions públiques que les Administracions Públiques realitzen en els municipis.

Comprèn tots els municipis menors de 50.000 habitants del territori nacional, a excepció de les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra, per tindre un règim foral propi i no estar incloses en la Cooperació Econòmica de l'Estat.  Arreplega la informació a nivell de nucli de població, abastant com a mínim, tots els sectors que competixen a l'activitat municipal reflectits en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Accés al visor *Geo-EIEL

El visor *Geo-EIEL permet accedir a la informació georeferenciada amb àmplies funcions de representació i accés a les dades sobre mapes. Pot consultar l'ajuda disponible en el propi visor i en este manual d'ús.