Dret de petició

Permet als ciutadans sol·licitar a les autoritats públiques actuacions respecte a qüestions de la seua competència sempre que l'ordenament jurídic no haguera previst per a açò un altre procediment específic.

Normativa bàsica: 

Forma d'inici: Sol·licitud, amb els requisits que establix la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre.

Forma de presentació: 

Formulari dret de petició.pdf

Documents a aportar: Tots els que estime convenient el peticionari.

Tramitació de les peticions: L'administració, Institució pública o Autoritat que reba una petició justificarà recepció de la mateixa a l'interessat. Quan s'estime incompetent per al coneixement de la petició remetrà les actuacions a l'òrgan que considere competent, si tots dos pertangueren a la mateixa institució, administració o organisme.

Inadmissió de peticions: No s'admetran les peticions l'objecte de les quals siga alié a les atribucions dels poders públics, institucions o organismes al fet que es dirigisquen ni per a les quals existisca un procediment diferent a l'establit en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre.

Declaración de inadmisibilidad: Será siempre motivada y se notificará al peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Contestació de peticions: L'autoritat o òrgan competent vindrà obligat a contestar i notificar la contestació en el termini màxim de tres mesos. El silenci tindrà efecte desestimatori (art. 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Recursos: Sense perjuí de qualssevol altres accions que el peticionari estime procedents, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu pel procediment de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona (art. 12 de la Llei 4/2001, de 12 de novembre) contra les següents actuacions:.

  • La declaració d'inadmissibilitat de la petició.

  • L'omissió de l'obligació de contestar en el termini establit.

  • L'absència en la contestació dels requisits mínims establits en l'article 11 de la Llei Orgànica 4/2001.