Informe d'avaluació 2022

 

L'Administració General de l'Estat en el Territori és l'encarregada d'exercir l'activitat de l'Estat de forma desconcentrada en el territori, corresponent al Delegat del Govern la direcció de la mateixa en l'àmbit autonòmic i la seua coordinació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El present informe, previst en l'article 73.1.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, arreplega una avaluació global sobre el funcionament dels Servicis de l'Administració General de l'Estat en el territori en 2022.

Informe de Evaluación 2022. Documentos completos:

INFORME DE EVALUACION 2022

INFORME EJECUTIVO 2022