Què és l'Administració General de l'Estat en el Territori?

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT EN EL TERRITORI (AGET)

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT EN EL TERRITORI (AGET)

La AGET és l'encarregada d'exercir l'activitat de l'Estat de forma desconcentrada en el territori, corresponent al Delegat del Govern la direcció de la mateixa en l'àmbit autonòmic i la seua coordinació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, fixa una estructura de l'Administració Perifèrica de l'Estat que preveu la integració de servicis perifèrics ministerials en les Delegacions i Subdelegacions del Govern i Direccions Insulars, així com la consegüent supressió dels òrgans els servicis dels quals s'integren.

No obstant açò, es preveu la no integració de servicis per singularitats de les seues funcions o pel volum de gestió.

L'Administració General de l'Estat en el Territori té un valor essencial i insubstituïble en termes d'eficàcia, informació i representació de l'Estat en el territori.

DELEGACIONS DEL GOVERN

DELEGACIONS DEL GOVERN

Les Delegacions del Govern exercixen la direcció i la supervisió de tots els servicis de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes públics situats en el seu territori (servicis integrats i no integrats). Representen al Govern en el territori de la Comunitat Autònoma. D'acord amb l'article 154 de la Constitució Espanyola: ”Un Delegat nomenat pel Govern dirigirà l'Administració General de l'Estat en el Territori de la Comunitat Autònoma i la coordinarà, quan siga procedent, amb l'administració pròpia de la Comunitat".

Normativa

Les Delegacions del Govern estan adscrites orgànicament al Ministeri de Política Territorial, a través de la Secretaria d'Estat de Política Territorial. Dins d'esta Secretaria d'Estat, la Secretaria General de Coordinació Territorial és l'òrgan al que correspon la coordinació de l'activitat de l'Administració General de l'Estat en el Territori i l'assistència a la mateixa. De la Secretaria General de Coordinació Territorial depèn la Direcció general de l'Administració General de l'Estat en el Territori, a la qual se li atribuïx la coordinació i assistència a les Delegacions i Subdelegacions del Govern. 

Disposen dels següents òrgans:

  • Subdelegacions del Govern en les províncies i Direccions Insulars.

  • Secretaria General i, si escau, Sotssecretaria General.

  • Àrees funcionals, per a la gestió dels servicis integrats de Foment, Indústria i Energia, Sanitat i Política Social, Alta Inspecció d'Educació i Treball i Immigració.

  • Gabinet, com a òrgan de suport i assistència immediata al Delegat.

  • Comissió Territorial d'Assistència, integrada pels Subdelegats del Govern, els Directors Insulars si escau, el Secretari General, el Cap de Gabinet, els Directors de les Àrees Funcionals i els responsables dels servicis no integrats que el Delegat del Govern determine.

Actualment existixen 17 Delegacions del Govern, corresponents a cadascuna de les Comunitats Autònomes, 2 Delegacions del Govern en les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 44 Subdelegacions del Govern en les províncies.

Delegacions i Subdelegacions del Govern

ALTRES ÒRGANS TERRITORIALS DE L'ESTAT

ALTRES ÒRGANS TERRITORIALS DE L'ESTAT

 

Els Servicis no Integrats en les Delegacions del Govern s'organitzen territorialment atenent al millor compliment de les seues finalitats i a la naturalesa de les funcions que hagen d'exercir.

Els servicis de l'AGE en el territori tenen un deure genèric de col·laboració amb els Delegats i Subdelegats del Govern amb la finalitat de facilitar a estos el compliment de la seua funció directiva a nivell territorial.

L'activitat de tots els Departaments Ministerials incidix, d'una o una altra manera, en el territori. No obstant açò, no tots ells disposen de servicis perifèrics.