Què és l'Administració General de l'Estat al Territori?

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT Al TERRITORI (AGET)

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT Al TERRITORI (AGET)

 

La AGET és l'encarregada d'exercir l'activitat de l'Estat de forma desconcentrada al territori, corresponent al Delegat del Govern l'adreça de la mateixa en l'àmbit autonòmic i la seva coordinació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, fixa una estructura de l'Administració Perifèrica de l'Estat que preveu la integració de serveis perifèrics ministerials en les Delegacions i Subdelegacions del Govern i Adreces Insulars, així com la consegüent supressió dels òrgans els serveis dels quals s'integrin.

No obstant això, es preveu la no integració de serveis per singularitats de les seves funcions o pel volum de gestió.

L'Administració General de l'Estat al Territori té un valor essencial i insubstituïble en termes d'eficàcia, informació i representació de l'Estat al territori.

DELEGACIONS DEL GOVERN

DELEGACIONS DEL GOVERN

Les Delegacions del Govern exerceixen l'adreça i la supervisió de tots els serveis de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes públics situats al seu territori (serveis integrats i no integrats). Representen al Govern al territori de la Comunitat Autònoma. D'acord amb l'article 154 de la Constitució Espanyola: ”Un Delegat nomenat pel Govern dirigirà l'Administració General de l'Estat al Territori de la Comunitat Autònoma i la coordinarà, quan escaigui, amb l'administració pròpia de la Comunitat".

Normativa

Les Delegacions del Govern estan adscrites orgànicament al Ministeri de Política Territorial, a través de la Secretaria d'Estat de Política Territorial. Dins d'aquesta Secretaria d'Estat, la Secretaria General de Coordinació Territorial és l'òrgan al que correspon la coordinació de l'activitat de l'Administració General de l'Estat al Territori i l'assistència a la mateixa. De la Secretaria General de Coordinació Territorial depèn la Direcció general de l'Administració General de l'Estat al Territori, a la qual se li atribueix la coordinació i assistència a les Delegacions i Subdelegacions del Govern. 

Disposen dels següents òrgans:

  • Subdelegacions del Govern a les províncies i Adreces Insulars.

  • Secretaria General i, si escau, Sotssecretaria General.

  • Àrees funcionals, per a la gestió dels serveis integrats de Foment, Indústria i Energia, Sanitat i Política Social, Alta Inspecció d'Educació i Treball i Immigració.

  • Gabinet, com a òrgan de suport i assistència immediata al Delegat.

  • Comissió Territorial d'Assistència, integrada pels Subdelegats del Govern, els Directors Insulars si escau, el Secretari General, el Cap de Gabinet, els Directors de les Àrees Funcionals i els responsables dels serveis no integrats que el Delegat del Govern determini.

Actualment existeixen 17 Delegacions del Govern, corresponents a cadascuna de les Comunitats Autònomes, 2 Delegacions del Govern a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 44 Subdelegacions del Govern a les províncies.

Delegacions i Subdelegacions del Govern

ALTRES ÒRGANS TERRITORIALS DE L'ESTAT

ALTRES ÒRGANS TERRITORIALS DE L'ESTAT

 

Els Serveis no Integrats en les Delegacions del Govern s'organitzen territorialment atenent al millor compliment de les seves finalitats i a la naturalesa de les funcions que hagin d'exercir.

Els serveis de l'AGE al territori tenen un deure genèric de col·laboració amb els Delegats i Subdelegats del Govern amb la finalitat de facilitar a aquests el compliment de la seva funció directiva a nivell territorial.

L'activitat de tots els Departaments Ministerials incideix, d'una o una altra manera, al territori. No obstant això, no tots ells disposen de serveis perifèrics.