Determinació calmi de l'AEE

El Consell de Ministres ha aprovat l'Acord pel qual s'inicia el procediment per a la determinació de la seu física de l'Agència Espacial Espanyola.

Aquest procediment serà transparent, obert i competitiu i respondrà al compromís del Govern d'Espanya amb la desconcentració de les seus del sector públic per afavorir la vertebració territorial.

La creació de l'Agència Espacial Espanyola, sol·licitada en els últims anys per tot el sector espacial espanyol, s'anuncia per primera vegada en L'Estratègia de Seguretat Nacional 2021, un document de caràcter polític de l'àmbit de la seguretat que es fa ressò de la preocupant evolució de la situació geopolítica i el seu negatiu impacte en el lliure accés i explotació de les capacitats que es proporcionen des de l'espai. Com a conseqüència d'això, estableix la necessitat d'impulsar mesures per defensar els interessos nacionals en un entorn tan estratègic com l'espacial, del que depèn el normal funcionament de la nostra societat.

La disposició addicional tercera de la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, autoritza la creació de l'Agència Estatal ‘Agència Espacial Espanyola'. Aquesta disposició segueix els preceptes de la línia d'actuació 17 del Reial decret 1150/2021, de 28 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia de Seguretat Nacional 2021, i que estableix la necessitat de creació d'una Agència Espacial Espanyola que a més inclogui un component de seguretat nacional.

D'acord amb l'article 6.1 del Reial decret 209/2022, “el Consell de Ministres podrà acordar de manera motivada l'inici del procediment amb caràcter previ a la creació de l'entitat”, estipulant a més que l'elecció de la seu de l'Agència es realitzarà seguint un procediment transparent, obert, competitiu i conforme als criteris d'elecció de cada seu publicats per la Comissió consultiva per a la determinació de seus i establerts en funció de les característiques de l'Agència.

Els criteris que informaran l'elecció d'aquesta seu es determinaran atenent als principis recollits en l'article 103.1 de la Constitució Espanyola, als fixats en l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com al de vertebració territorial.

En aplicació d'aquesta previsió, el Consell de Ministres, en la seva reunió celebrada el 27 de setembre de 2022, va acordar iniciar el procediment per a la determinació de la seu física de l'Agència Espacial Espanyola, amb caràcter previ a la seva creació i mitjançant la tramitació d'urgència, atès que es considera un imperatiu que l'Agència Espacial Espanyola comenci a funcionar com més aviat millor, doncs amb l'aprovació de la Llei 17/2022, de 5 de setembre, el legislador ha imposat el termini d'un any perquè el Govern aprovi l'Estatut de l'Agència. Per raons operatives, es considera que és necessari que la seva seu física quedi fixada de manera prèvia a l'aprovació de l'Estatut, doncs la localitat que albergui l'entitat pot condicionar alguna de les característiques finals de la mateixa.

De la mateixa manera, i seguint l'establert en els articles 3.2.b) i 6.2 del citat Reial decret 209/2022, una vegada que el Consell de Ministres va acordar l'Acord d'inici de procediment per a la fixació de la seu física de l'Agència Espacial Espanyola en la seva reunió celebrada el 27 de setembre de 2022, la Comissió consultiva per a la determinació de les seus de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal va adoptar, en la seva reunió del 29 de setembre de 2022, l'informe amb la relació de criteris que es tindran en compte per determinar la ubicació de la citada Agència.