Cooperació Multilateral o Sectorial

Mitjançant la cooperació multilateral es busca fer efectiva la  participació de les Comunitats Autònomes en la definició de l'interès general,  el suport a la unitat d'acció i el respecte a l'autogovern i la diversitat.

Les Conferències Sectorials són òrgans de cooperació multilateral relatius a un sector concret d'activitat pública. Estan integrades pel titular del Departament Ministerial competent i per tots els Consellers dels Governs autonòmics responsables de la mateixa matèria. Per la seva composició, pel seu nombre i per la seva activitat constitueixen el pilar principal de la cooperació interadministrativa.

Es tracta d'òrgans constituïts per acordar voluntàriament actuacions que millorin l'exercici de les competències que cada Administració Pública té, poden tenir funcions consultives, decisòries o de coordinació orientades a aconseguir acords sobre matèries comunes, amb la finalitat d'atendre als problemes reals dels ciutadans.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix el seu règim jurídic en els articles 147 i següents. Cada Conferència disposa d'un Reglament intern de funcionament aprovat pels seus membres. Les Conferències Sectorials hauran d'inscriure's en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de cooperació (REOICO) perquè resulti vàlida la seva constitució. La disposició addicional setena d'aquesta Llei a més preveu respecte a la inscripció que aquells òrgans de cooperació que no s'hagin reunit en un termini de cinc anys des de la seva creació o en un termini de cinc anys des de l'entrada en vigor de la Llei, quedaran extingits.

Amb caràcter general compten amb un òrgan de treball i suport, les Comissions Sectorials, que s'encarreguen de preparar les seves reunions i realitzar el seguiment dels acords adoptats, habitualment es constitueixen grups de treball per a la realització de les tasques tècniques que els encomanin. Existeixen en l'actualitat 42 Conferències Sectorials, amb un nivell d'activitat molt heterogeni entre si.