Determinació calmi de l'AESIA

El Consell de Ministres ha acordat l'inici del procediment per establir la seu física de la futura Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (*AESIA).

Amb això, Espanya es convertirà al primer país de la Unió Europea amb una agència estatal de supervisió de la Intel·ligència Artificial (*IA), anteposant-se a l'entrada en vigor del futur Reglament europeu de *IA, que estableix la necessitat que els Estats membres comptin amb una autoritat supervisora en aquesta matèria.

La disposició addicional centena trentena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, autoritza al Govern a impulsar una llei per a la creació de l'Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial (d'ara endavant, l'Agència).

La creació de l'Agència dona compliment així mateix al previst en el Pla de Recuperació, Transformació, i Resiliència (*PRTR), on s'assenten deu polítiques palanca que donen desenvolupament a una agenda d'inversions i reformes estructurals dirigides a la realització de quatre objectius transversals: avançar cap a una Espanya més verda; més digital; més cohesionada des del punt de vista social i territorial; i més igualitària.

La sisena d'aquestes polítiques és el Pacte per la Ciència i la Innovació, en el qual s'insereix l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial (Component 16, Reforma 1, del Pla de Recuperació, Transformació, i Resiliència). Perquè l'Agència pugui contribuir de manera efectiva al compliment dels objectius marcats en el *PRTR, és aconsellable una designació prèvia de la seva seu, que haurà d'escollir-se tenint en compte aquests objectius.

D'aquesta manera, en previsió de les funcions i objectius específics de l'Agència, s'ha considerat necessària la determinació de la seu física, amb caràcter previ a la creació de la mateixa i, per descomptat, amb caràcter previ a la seva engegada, amb l'objecte de crear un ecosistema i un pol d'innovació i atracció de talent especialitzat en matèria d'intel·ligència artificial o supervisió dels sistemes.

D'acord amb l'article 6.1 del Reial decret 209/2022, “el Consell de Ministres podrà acordar de manera motivada l'inici del procediment amb caràcter previ a la creació de l'entitat”. En aplicació d'aquesta previsió, el Consell de Ministres, en la seva reunió celebrada el 13 de setembre de 2022, va acordar iniciar el procediment per a la determinació de la seu física de l'Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial.

D'altra banda, el Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 27 de setembre de 2022 va acordar dur a terme aquest procediment mitjançant la tramitació d'urgència, conforme amb el previst en l'article 6.9 del Reial decret 209/2022. La motivació per emprar el procediment d'urgència radica que en el mandat contemplat en la Llei 22/2021, de 28 de desembre, s'insta al Govern a impulsar la creació de l'Agència al llarg d'aquest any, així com, en la necessitat que la localitat triada per albergar la seu física de la futura Agència pugui avançar en els treballs de preparació i organització necessaris, amb l'objectiu d'assegurar la seva correcta engegada una vegada es disposi la seva creació per llei. A això se suma que la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen normes harmonitzades en matèria d'Intel·ligència Artificial i es modifiquen determinats actes legislatius de la Unió, preveu que els Estats membres hauran de seleccionar una “autoritat nacional de supervisió”, que haurà d'assumir obligacions en el curt termini. A més, la ràpida creació de l'Agència contribuirà a la consecució dels objectius marcats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per tant dels compromisos adquirits amb la Comissió Europea.

De la mateixa manera, i seguint l'establert en els articles 3.2.b) i 6.2 del citat Reial decret 209/2022, una vegada que el Consell de Ministres va acordar l'Acord d'inici de procediment per a la fixació de la seus física de l'Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial, en la seva reunió celebrada el 13 de setembre de 2022, la Comissió consultiva per a la determinació de les seus de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal va adoptar, en la seva reunió del 29 de setembre de 2022, l'informe amb la relació de criteris que es tindran en compte per determinar la ubicació.