Política local

Local

Local

Informació sobre les accions desenvolupades pel Ministeri en l'àmbit local, en els vessants de la cooperació tant institucional com a econòmica. Així mateix, podrà accedir al Sistema d'Informació Local i a la normativa sobre el règim local.

L'article 137 de la Constitució Espanyola estableix que l'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats autònomes que es constitueixin; afegint que totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos. En l'àmbit de les Entitats locals, la Constitució atorga una especial rellevància als municipis, en garantir-los la seva autonomia en l'article 140, alhora que estableix que el seu govern correspon als seus respectius Ajuntaments.

Partint d'aquesta prevalença del municipi, l'article 141 preveu l'existència d'altres entitats locals que es configuren com a agrupacions de municipis, que són la Província i l'Illa, així com unes altres que puguin crear-se.

La normativa bàsica reguladora de les Entitats que constitueixen l'Administració local està continguda en la Llei /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de l'Administració Local. En aquesta norma es regulen les institucions de govern local i les competències que els corresponen.

A més, en desenvolupament d'aquesta Llei, les Comunitats Autònomes han aprovat les seves lleis respectives que desenvolupa la normativa bàsica, pel que es tenen en compte, sobretot, les peculiaritats del seu territori i la distribució de la població en cada Comunitat Autònoma.

Igualment, les diferents lleis sectorials expliquen freqüentment amb previsions i referències a les atribucions de les Entitats locals, per la qual cosa també han de ser tingudes en compte per conèixer amb exactitud les competències locals en cada Comunitat Autònomes i en cada sector d'activitat.

Les entitats locals actualment existents a Espanya són les següents.

  • El Municipi. Són 8.117 i constitueixen l'entitat bàsica de l'organització territorial de l'Estat i les lleres immediates de participació ciutadana en els assumptes públics.
  • La Província. El territori espanyol compta amb 50, si bé en les 7 Comunitats Autònomes uniprovincials les seves atribucions són assumides per les corresponents Comunitats Autònomes.
  • L'Illa. En total són 11, Illes Balears (4) i Canàries (7).
  • Les Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi instituïdes o reconegudes per les Comunitats Autònomes. En l'actualitat són 3.719.
  • Les Comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes. En l'actualitat són 81, que es localitzen a Catalunya (41), Aragó (32), País Basc (7) i Castella i Lleó (1, El Bierzo).
  • L'Àrees Metropolitanes. Són 3, situades a Catalunya (1) i Comunitat Valenciana (2).
  • Les Mancomunitats de Municipis. En a l'actualitat són 1.018, que afecten a 6.190 municipis, és a dir al 76 % del total.

Finalment, l'atenció dels serveis que presten les Entitats locals requereix d'uns recursos financers que periòdicament són revisats i que s'han fet efectius mitjançant les successives reformes normatives de la Llei d'Hisendes Locals. Aquestes reformes han suposat diferents modificacions i adaptacions a una realitat canviant i s'han anat aprovant conformi les Entitats locals disposen de noves responsabilitats i han d'atendre nous serveis públics i demandes ciutadanes.