Informació dels Registres d'Activitats de Tractament (RAT)

Les dades personals dels interessats quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica.

Els responsables i encarregats del tractament estan obligats a portar i mantenir actualitzat un Registre d'Activitats de Tractament (RAT)  (articles 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i 30 del  Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

Contingut mínim del RAT del responsable de tractament:

  1. Nom i dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades.
  2. Finalitats del tractament.
  3. Descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
  4. Categories de destinataris a els qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals.
  5. Si escau, transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional.
  6.  Quan sigui possible, terminis previstos per a la supressió de les dades.
  7. Quan sigui possible, descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

 

Pot consultar el Registre corresponent als responsables de tractament del Departament als següents enllaços ( PDF):