Información dos Rexistros de Actividades de Tratamento (RAT)

Os datos persoais dos interesados quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática.

Os responsables e encargados do tratamento están obrigados a levar e manter actualizado un Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT)  (artigos 31 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e 30 do  Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016.

Contido mínimo do RAT do responsable de tratamento:

  1. Nome e datos de contacto do responsable e, no seu caso, do corresponsable, do representante do responsable, e do delegado de protección de datos.
  2. Fins do tratamento.
  3. Descrición das categorías de interesados e das categorías de datos persoais.
  4. Categorías de destinatarios a quen se comunicaron ou comunicarán os datos persoais, incluídos os destinatarios en terceiros países ou organizacións internacionais.
  5. No seu caso, transferencias de datos persoais a un terceiro país ou unha organización internacional.
  6.  Cando sexa posible, prazos previstos para a supresión dos datos.
  7. Cando sexa posible, descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade.

 

Pode consultar o Rexistro correspondente aos responsables de tratamento do Departamento nas seguintes ligazóns ( PDF):