Rectificación de erros

É un procedemento que ten por obxecto a rectificación de erros materiais, de feito ou aritméticos dos actos administrativos.

Normativa básica: Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigo 109.2.

Forma de inicio: De oficio ou a solicitude de interesado.

Prazo para interpolo: Non hai prazo, pódese solicitar en calquera momento.

Forma de presentación: 

  • Se puede realizar de manera telemática aa través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En caso de querer presentalo presencialmente, pode descargar o seguinte formulario e presentalo nas oficinas de rexistro deste Ministerio ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Formulario rectificación de erros.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Prazo de resolución: 3 meses.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional que corresponda no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa).