Reclamación de responsabilidade patrimonial

Consiste en solicitar unha indemnización por toda lesión que os particulares sufran nos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos e que o dano sexa efectivo, avaliable economicamente e individualizado en relación cunha persoa ou grupo de persoas e que non teñan o deber xurídico de soportalo de acordo con a Lei.

Normativa básica: 

Forma de inicio: De oficio ou por reclamación dos interesados, cos requisitos do artigo 67 da Lei 39/2015 do 1 de outubro.

Prazo para interpolo: Un ano, desde que se produciu o feito ou acto que motive a indemnización ou desde a manifestación do seu efecto lesivo.

Forma de presentación: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado.
  • En caso de querer presentalo presencialmente, pode descargar o seguinte formulario e presentalo nas oficinas de rexistro deste Ministerio ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Formulario responsabilidade patrimonial.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Prazo de resolución: Seis meses. Transcorrido #este prazo sen resolución poderase entender desestimada a solicitude de indemnización.

Recursos: