Reclamació de responsabilitat patrimonial

Consistix a sol·licitar una indemnització per tota lesió que els particulars patisquen en els seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels servicis públics i que el dany siga efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones i que no tinguen el deure jurídic de suportar-ho d'acord amb la Llei.

Normativa bàsica: 

Forma d'inici: D'ofici o per reclamació dels interessats, amb els requisits de l'article 67 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

Termini per a interposar-ho: Un any, des que es va produir el fet o acte que motive la indemnització o des de la manifestació del seu efecte lesiu.

Forma de presentació: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado.
  • En cas de voler presentar-ho presencialment, pot descarregar el següent formulari i presentar-ho en les oficines de registre d'este Ministeri o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formulari responsabilitat patrimonial.pdf

Documents a aportar: Tots els que estime convenient per a la defensa de la seua argumentació.

Termini de resolució: Sis mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució es podrà entendre desestimada la sol·licitud d'indemnització.

Recursos: