Informe d'avaluació

 

El present informe, previst en l'article 73.1.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, arreplega una avaluació global sobre el funcionament dels  Servicis de l'Administració General de l'Estat en el Territori.

Dins de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, correspon a la  Secretaria General de Coordinació Territorial l'elaboració de l'informe sobre el funcionament dels servicis públics de l'Administració General de l'Estat en el Territori, en col·laboració amb les Delegacions Subdelegacions i Direccions Insulars.

Actualment correspon a la Subdirecció General de Coordinació de l'Administració General de l'Estat en el Territori, integrada en la Secretaria d'Estat de Política Territorial, l'elaboració en col·laboració amb les Delegacions, Subdelegacions del Govern i Direccions Insulars de l'informe sobre el funcionament dels servicis públics.

En tal sentit, l'informe arreplega successivament els següents capítols:

Aspectes Generals

Es tracta d'una introducció general que exposa, de manera sintètica, la normativa per la qual es regula l'Administració General de l'Estat en el Territori. En concret descriu les Delegacions, Subdelegacions del Govern i Direccions Insulars i aporta les principals dades sobre recursos humans i pressupostos.

 Àrees d'Actuació

Descriu les principals iniciatives de millora i actuació impulsades per la Secretaria General de Coordinació Territorial juntament amb les Delegacions, Subdelegacions del Govern i Direccions Insulars, així com les dades més rellevants sobre les principals àrees d'actuació, amb referència a indicadors i mostrant l'evolució registrada en els últims anys, agrupades en quatre àrees temàtiques:

  • Salut Pública i Protecció Ciutadana
  • Atenció al ciutadà
  • Economia i desenvolupament social
  • Gestió i major eficiència dels mitjans

 Servicis no Integrats

Reunix, ordenats per Ministeris, els servicis territorials no integrats en les Delegacions del Govern, amb una breu descripció de la seua organització i, si escau, funcionament.