Informe de avaliación

 

O presente informe, previsto no artigo 73.1.*b da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, recolle unha avaliación global sobre o funcionamento dos  Servizos da Administración Xeral do Estado no Territorio.

Dentro de la Secretaría de Estado de Política Territorial, corresponde a la  Secretaría General de Coordinación Territorial la elaboración del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración General del Estado en el Territorio, en colaboración con las Delegaciones Subdelegaciones y Direcciones Insulares.

Actualmente corresponde a la Subdirección General de Coordinación de la Administración General del Estado en el Territorio, integrada en la Secretaría de Estado de Política Territorial, la elaboración en colaboración con las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos.

En tal sentido, o informe recolle sucesivamente os seguintes capítulos:

Aspectos Xerais

Se trata de una introducción general que expone, de manera sintética, la normativa por la que se regula la Administración General del Estado en el Territorio. En concreto describe las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares y aporta los principales datos sobre recursos humanos y presupuestos.

 Áreas de Actuación

Describe as principais iniciativas de mellora e actuación impulsadas pola Secretaría Xeral de Coordinación Territorial xunto coas Delegacións, Subdelegacións do Goberno e Direccións Insulares, así como os datos máis relevantes sobre as principais áreas de actuación, con referencia a indicadores e mostrando a evolución rexistrada nos últimos anos, agrupadas en catro áreas temáticas:

  • Saúde Pública e Protección Cidadá
  • Atención ao cidadán
  • Economía e desenvolvemento social
  • Xestión e maior eficiencia dos medios

 Servizos non Integrados

Reúne, ordenados por Ministerios, os servizos territoriais non integrados nas Delegacións do Goberno, cunha breve descrición da súa organización e, no seu caso, funcionamento.