Informe de avaliación

 

O presente informe, previsto no artigo 73.1.*b da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, recolle unha avaliación global sobre o funcionamento dos  Servizos da Administración Xeral do Estado no Territorio.

Dentro da Secretaría de Estado de Política Territorial, corresponde á  Secretaría Xeral de Coordinación Territorial a elaboración do informe sobre o funcionamento dos servizos públicos da Administración Xeral do Estado no Territorio, en colaboración coas Delegacións Subdelegacións e Direccións Insulares.

Actualmente corresponde á Subdirección Xeral de Coordinación da Administración Xeral do Estado no Territorio, integrada na Secretaría de Estado de Política Territorial, a elaboración en colaboración coas Delegacións, Subdelegacións do Goberno e Direccións Insulares do informe sobre o funcionamento dos servizos públicos.

En tal sentido, o informe recolle sucesivamente os seguintes capítulos:

Aspectos Xerais

Trátase dunha introdución xeral que expón, de maneira sintética, a normativa pola que se regula a Administración Xeral do Estado no Territorio. En concreto describe as Delegacións, Subdelegacións do Goberno e Direccións Insulares e achega os principais datos sobre recursos humanos e orzamentos.

 Áreas de Actuación

Describe as principais iniciativas de mellora e actuación impulsadas pola Secretaría Xeral de Coordinación Territorial xunto coas Delegacións, Subdelegacións do Goberno e Direccións Insulares, así como os datos máis relevantes sobre as principais áreas de actuación, con referencia a indicadores e mostrando a evolución rexistrada nos últimos anos, agrupadas en catro áreas temáticas:

  • Saúde Pública e Protección Cidadá
  • Atención ao cidadán
  • Economía e desenvolvemento social
  • Xestión e maior eficiencia dos medios

 Servizos non Integrados

Reúne, ordenados por Ministerios, os servizos territoriais non integrados nas Delegacións do Goberno, cunha breve descrición da súa organización e, no seu caso, funcionamento.