Arquivos

Co fin de facilitar aos interesados as tarefas de localización  de persoas vítimas da Guerra de España e da Ditadura Franquista ás que se refire a Lei 20/2022, do 19 de outubro, de Memoria Democrática, pomos á vosa disposición as seguintes ferramentas (a información irase envorcando progresivamente, rogamos desculpen as molestias):

En materia de arquivos, lembramos que A Lei de Memoria Democrática, no seu artigo 27, garante o dereito ao acceso libre, gratuíto e universal aos arquivos públicos e privados, así como a consulta de documentos históricos integrantes de series documentais ou de coleccións de bens do Patrimonio Documental sobre o golpe de estado, a Guerra, a ditadura franquista, a resistencia guerrilleira antifranquista, o exilio, o internamento de españois en campos de concentración durante a Segunda Guerra Mundial e sobre a transición ata a entrada en vigor da Constitución de 1978, con independencia do tipo de arquivo en que se custodien.

Calquera persoa terá dereito a consultar  integramente a información existente nos documentos que acrediten ou poidan acreditar a súa condición de vítimas, podendo consultar tamén os datos persoais de terceiros que poidan aparecer nos #este documentos con independencia da data dos mesmos. Estas persoas terán dereito a obter copia, exenta de taxas, de todos os documentos en que sexan mencionadas e que vaian incorporar ao procedemento de declaración de recoñecemento e reparación persoal considerada no artigo 6 desta lei, así como para calquera outra demanda de reparación á que tivesen dereito.

consulta dos documentos sobre o golpe de estado, a Guerra e a Ditadura xerados e reunidos polos diferentes departamentos ministeriais da Administración Xeral do Estado e demais entidades do sector público estatal, con independencia da administración pública ou da institución que os xestione, réxese polo establecido no artigo 57 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, e as normas regulamentarias que regulan o Sistema de Arquivos da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos Públicos e o seu réxime de acceso.

Os documentos da Administración de Xustiza e dos arquivos xudiciais sobre o golpe de estado, a Guerra e a Ditadura, unha vez que cumpriron a súa función a disposición do órgano xurisdicional correspondente por concluír o procedemento, teñen a condición de bens do patrimonio documental estatal e a súa consulta réxese, igualmente, polas disposicións sinaladas no apartado anterior.

O previsto nos apartados anteriores será de aplicación, no que resulte procedente, aos arquivos privados sostidos, total ou parcialmente, mediante fondos públicos, #de acordo con as leis e normas que regulan o acceso aos documentos dos arquivos de titularidade privada e resulten de aplicación aos centros desta natureza nos Sistemas *Archivísticos das Comunidades Autónomas que corresponda en cada caso, ou no Sistema Español de Arquivos.

O dereito xeral de acceso aos documentos nos arquivos comprende tanto o acceso directo aos documentos en cuestión como o de obter copias e certificados dos mesmos. No ámbito das competencias da Administración Xeral do Estado, a realización de *autocopias ou obtención de copias electrónicas no desenvolvemento de traballos de investigación non estarán suxeitas a ningún tipo de taxa, canon ou gravame.

Por último, é importante sinalar, de face ao acceso libre, gratuíto e universal á consulta e reprodución da documentación que custodian os arquivos referidos no artigo 27 da Lei de Memoria Democrática que, consideraranse vítimas aos familiares das persoas que padeceron algunhas das circunstancias recollidas no art. 3.1, entendéndose por tales á persoa que fose cónxuxe da vítima ou persoa ligada por análoga relación de afectividade, os seus descendentes, os seus *ascendientes e os seus colaterais ata o cuarto grao. En caso de controversia no exercicio das accións previstas nesta lei, terá preferencia quen fose cónxuxe da vítima ou persoa ligada por análoga relación de afectividade. En caso de falecemento deste, os descendentes por orde da súa maior proximidade á vítima terán preferencia fronte aos familiares en liña colateral, cuxa preferencia se establecerá por orde da súa maior proximidade.

INFORMACIÓN

Se dispón de información sobre novos listados/censos de vítimas ou publicacións que conteñan este tipo de datos rogamos póñanse en contacto connosco a través deste formulario.