Formulario de contacto

Para asuntos non relacionados co ámbito de actividade do Ministerio de Política Territorial pode utilizar a seguinte ligazón de contacto: Caixa de correos de Atención - Contacto - Inicio (administracion.gob.es)

 

Informámoslle, en cumprimento do estipulado polo Regulamento Xeral de Protección de Datos (*RGPD), sobre a política de privacidade deste tratamento de datos:

Os datos de carácter persoal serán tratados pola Subdirección Xeral de Oficialía Maior e incorporados á actividade de tratamento "Consultas dos cidadáns" cuxa finalidade é a tramitación da consulta formulada. Esta finalidade está baseada no exercicio das competencias que exerce este Ministerio. Os datos de carácter persoal poden ser comunicados a outros servizos competentes doutras Administracións, cando sexa necesario para atender a súa consulta, e conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron.

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, na sede electrónica do ministerio, ou ben presencialmente nas oficinas de rexistro ou por correo postal.

No seu caso, tamén poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001. Madrid).

Pode consultar información adicional e detallada sobre o exercicio dos seus dereitos sobre protección de datos.