Canle interna Lei 2/2023 do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática

A Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción ten como finalidade esencial o outorgar unha protección adecuada fronte ás represalias que poidan sufrir as persoas físicas que informen sobre infraccións. Para iso, establece que, no ámbito das entidades que integran o sector público deberase dispor dun Sistema interno de información.

O Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, comprometido na loita contra a corrupción, estableceu o seguinte Sistema interno de información:

Resolución do 12 de xuño de 2023, da Subsecretaría, pola que se implanta o Sistema interno de información, no ámbito do Ministerio de Política Territorial

Para a presentación de informacións o Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática pon a disposición unha canle interna de información para aquelas persoas que obtivesen información sobre infraccións, no ámbito das actuacións dos órganos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática.

Esta canle permite, se así se desexa, a presentación de informacións sen identificación, garantindo a ausencia de represalias de calquera tipo por denuncias que se remitiron de boa fe, debendo contar o denunciante con indicios razoables para sustentar a mesma e quedando excluídas a remisión de informacións falsas ou *tergiversadas, así como aquelas que se obtiveron de maneira ilícita.

A canle de denuncias non serve para:

  • Para achegar suxestións e queixas, propostas ou outro tipo de consideracións. As queixas e suxestións pode presentalas aquí.
  • Para comunicar situacións de conflito, non fundadas ou falsas.

 

CANLE INTERNA DA LEI 2/2023 DO *MPT