Recursos, reclamacións e petición

Recursos, reclamacións e petición

Os interesados teñen dereito a recorrer as decisións dos órganos da Administración Pública así como a facer pedimentos aos membros do Goberno ou a calquera órgano da Administración. Para iso, teñen ao seu dispor os seguintes instrumentos.

Recurso potestativo de reposición

Recurso de alzada

Revisión de oficio de actos nulos

Rectificación de erros

Recurso extraordinario de revisión

Reclamación de responsabilidade patrimonial

Dereito de petición