Cooperación Estado - Entidades locais

Cooperación Estado - Entidades locais

O exercicio das súas competencias por parte do Estado ten efectos sobre as competencias e intereses doutras Administracións, e pon de relevo a necesidade de establecer instrumentos que garantan a comunicación cos outros niveis administrativos.

 O entrecruzamiento competencial, o carácter compartido de moitas das competencias materiais e a necesidade de articular políticas conxuntas para ser desenvolvidas en todo o territorio impulsaron a creación de diferentes instrumentos de cooperación que fan posible o funcionamento coherente e eficiente do sistema de descentralización territorial. Este sistema se ha ido desenvolvendo e consolidando de forma paulatina e tendo presente a práctica e a experiencia. Formalmente pode revestir dúas formas ou posibilidades: a cooperación multilateral ou sectorial, na que participan todas as Entidades locais de forma conxunta; e a cooperación bilateral, na que participa unha única Entidad local.

Con esta finalidade, a lexislación básica citada articula as relacións de colaboración e cooperación mediante a previsión duns principios xerais e o fomento de instrumentos voluntarios de cooperación e coordinación reforzados e complementados pola previsión da coordinación obrigada para aqueles supostos en que sexa necesario asegurar a coherencia da actuación das Administracións públicas.

Para a efectividade desta coordinación, as Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, dun lado, e as Entidades locais, doutro, deberán nas súas relacións recíprocas:

  • Respectar o exercicio lexítimo polas outras Administracións das súas competencias e as consecuencias que do mesmo derívense para as propias.
  • Ponderar, na actuación das competencias propias, a totalidade dos intereses públicos implicados e, en concreto, aqueles cuxa xestión este encomendada ás outras Administracións.
  • Facilitar ás outras Administracións a información sobre a propia xestión que sexa relevante para o adecuado desenvolvemento por estas dos seus labores.
  • Prestar, no ámbito propio, a cooperación e asistencia activas que as outras Administracións puidesen precisar para o eficaz cumprimento das súas tarefas.

No caso das Entidades locais, os instrumentos de cooperación comúns articúlanse a través da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), na súa condición de asociación máis representativa, mentres que a cooperación especial e para un ámbito municipal determinado, leva a cabo mediante a firma de convenios para a realización de actuacións conxuntas.