Ámbitos lexislativos atendidos en *IMI

Que      Quen      Estrutura      Coordinadores      Ámbitos

Nun único sistema IMI aténdense as necesidades de cooperación de diversos ámbitos lexislativos relacionados co mercado interior da UE.

O IMI púxose en marcha en febreiro de 2008 como apoio á directiva de recoñecemento de cualificacións profesionais, e desde decembro de 2009 aplícase ao intercambio de información de conformidade co disposto no capítulo VIN do D. de servizos.

Posteriormente, o sistema modificouse para facelo facilmente adaptable a outros ámbitos e adoptouse un regulamento UE sobre IMI que establece unha sólida base legal para a súa expansión a novas áreas. Como resultado destes esforzos, o sistema aplícase a un crecente número de ámbitos que se indican máis abaixo, en continua evolución.

As necesidades de cooperación administrativa establecidas en cada ámbito resólvense personalizando uns módulos xeneralistas de cooperación. Así existe un módulo de consultas (que permite a dúas autoridades intercambiar preguntas/respostas e documentos, sobre a base de cuestionarios predefinidos específicos para cada ámbito). Existe outro módulo para xestionar alertas, nas que unha situación de risco esixe difundir a noticia do risco e as súas causas, así como establecer unha canle para compartir información ata lograr minorar o risco. Ese mesmo módulo (que permite comunicación iniciada por unha autoridade pero na que acaban participando varias) úsase tamén para crear notificacións de diversos tipos (como as referir# a obrigacións de comunicar normas nacionais que fan uso das excepcións previstas nas normas europeas). Existe para os ámbitos que o requiren a posibilidade de crear repositorios de datos e documentos (por exemplo pode ser un colector de as licenzas expedidas desde os EEMM nun ámbito determinado).

Cada un dos ámbitos lexislativos incorporados a IMI pode facer uso dun ou máis módulos. Así, p.ex., en xullo de 2012 o sistema atendía a directiva 2005/36/EC de cualificacións profesionais cun único fluxo que permite intercambios de información mediante cuestionarios predefinidos e a directiva 2006/123/EC de servizos na que ademais dun fluxo para solicitudes de información existe outro para comunicación de alertas. Posteriormente se han ido incorporando outros ámbitos lexislativos e o uso doutros módulos sobre eses dous citados como exemplo.

Cada autoridade (e dentro dela cada un dos seus usuarios) pode ter definidos permisos completos ou só sobre parte das directivas e módulos posibles no sistema.
 

Ámbitos actualmente atendidos

 • Directivas de recoñecemento de cualificacións profesionais (2005/36/CE e 2013/55/UE)
 • Directiva de servizos (2006/123/CE)
 • Directivas de desprazamento de traballadores (96/71/CE e 2014/67/UE)
 • Regulamento de transporte de fondos en euros entre países da zona euro (UE 1214/2011)
 • Directiva sobre dereitos dos pacientes (2011/24/UE)
 • Directiva sobre comercio electrónico (2000/31/CE)
 • Directiva sobre licenzas de condutor de tren (2007/59/CE)
 • Directiva sobre restitución de bens culturais (2014/60/UE)
 • Regulamento UE 2016/1628 sobre emisións de maquinaria móbil non de estrada
 • Regulamento UE 2016/1191 sobre documentos públicos
 • SolvIt (os centros nacionais SolvIt dos EEMM comunícanse usando IMI; as peticións a SolvIt polos interesados finais seguen realizándose a través da web SolvIt)
 • Regulamento UE 2016/679 (cooperación entre o supervisor europeo e as axencias nacionais de protección de datos)

Ámbitos actualmente en piloto

 • Directivas sobre contratación pública (2014/24/UE e 2014/25/UE)