Informe *AEPD 2013

INFORME DA AEPD: INFORMACIÓN Á COMISIÓN DAS EXCEPCIÓNS Ou LIMITACIÓNS Aos DEREITOS DE INFORMACIÓN E DE ACCESO, RECTIFICACIÓN E SUPRESIÓN PREVISTOS NO CAPÍTULO IV DO REGULAMENTO IMI


O artigo 20 do Regulamento (UE) 1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do Sistema de Información do Mercado Interior (Regulamento IMI) establece que os Estados membros informarán á Comisión no caso de que establezan excepcións ou limitacións dos dereitos previstos no presente capítulo (Capítulo IV: dereitos de información, acceso, rectificación e supresión) na súa lexislación nacional de conformidade co artigo 13 de a Directiva 95/46/CE.


O artigo 13 da Directiva 95/46/CE establece o seguinte:

 

 1. Os Estados membros poderán adoptar medidas legais para limitar o alcance das obrigacións e os dereitos (entre eles arríbaos citados) cando tal limitación constitúa unha medida necesaria para salvagárdaa de:
      a) A seguridade do Estado;
      b) A defensa;
      c) A seguridade pública;
      d) A prevención, a investigación, a detección e a represión de infraccións penais ou das infraccións da deontología nas profesións reglamentadas;
      e) Un interese económico e financeiro importante dun Estado membro ou da Unión Europea, incluídos os asuntos monetarios, orzamentarios e fiscais
      f) Unha función de control, de inspección ou regulamentaria relacionada, aínda que só sexa ocasionalmente, co exercicio de autoridade pública nos casos a que fan referencia as letras c), d) e e);
      g) A protección do interesado ou dos dereitos e liberdades doutras persoas.
 2. Sen prexuízo das garantías legais apropiadas, que exclúen, en particular, que os datos poidan ser utilizados en relación con medidas ou decisións relativas a persoas concretas, os Estados membros poderán, nos casos en que manifestamente non exista ningún risco de atentado contra a intimidade do interesado, limitar mediante unha disposición legal os dereitos contemplados no artigo 12 (de acceso, rectificación e supresión ou bloqueo) cando os datos se vaian a tratar exclusivamente con fins de investigación científica ou se garden en forma de arquivos de carácter persoal durante un período que non supere o tempo necesario para a exclusiva finalidade da elaboración de estatísticas.
   

EXCEPCIÓNS NO MARCO DA LEXISLACIÓN ESPECÍFICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) traspuxo parcialmente as excepcións do artigo 13 da Directiva 95/46/CE nos seus artigos 23 e 24 (excepcións aos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e información).
 

O artigo 24 establece que, cando afecte á Defensa Nacional, á seguridade pública ou á persecución de infraccións penais, non será aplicable aos interesados aos que se soliciten datos persoais o dereito a ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de:


a) Da existencia dun ficheiro ou tratamento de datos de carácter persoal, da finalidade da recollida destes e dos destinatarios da información.
b) Do carácter obrigatorio ou facultativo da súa resposta ás preguntas que lles sexan expostas.
c) Das consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a fornecelos.
d) Da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
e) Da identidade e dirección do responsable do tratamento ou, no seu caso, do seu representante.
 

O artigo 23.1 do LOPD exceptúa, en función dos perigos que puidesen derivarse para a defensa do Estado ou a seguridade pública, a protección dos dereitos e liberdades de terceiros ou as necesidades das investigacións que se estean realizando, os dereitos de acceso, rectificación e cancelación polos responsables de ficheiros que conteñan datos:

 - Que resulten necesarios para a prevención dun perigo real para a seguridade pública ou para a represión de infraccións penais (Forzas e Corpos da Seguridade do Estado)

- Datos de ideoloxía, afiliación sindical, relixión, crenza, orixe racial, saúde e vida sexual cando a recollida e tratamento realícese polas Forzas e Corpos da Seguridade do Estado exclusivamente para os fins dunha investigación concreta 

O apartado 2 do artigo 23 contempla a posibilidade de denegar o exercicio de os citados dereitos polos responsables dos ficheiros da Facenda Pública cando obstaculice as actuacións administrativas tendentes a asegurar o cumprimento das obrigacións tributarias e, en todo caso, cando o afectado estea a ser obxecto de actividades inspectoras.
 

As excepcións previstas nos artigos 23 e 24 están referidas a ficheiros de titularidade pública.
 

Así mesmo, poden existir limitacións noutras regulacións sectoriais entre as que destacan as previstas na Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, que traspón a normativa comunitaria sobre esta materia.