Informi AEPD 2013

INFORME DE L'AEPD: INFORMACIÓ A la COMISSIÓ DE LES EXCEPCIONS O LIMITACIONS Als DRETS D'INFORMACIÓ I D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ PREVISTS EN EL CAPÍTOL IV DEL REGLAMENTO IMI


L'article 20 del Reglament (UE) 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglamento IMI) estableix que els Estats membres informaran a la Comissió en cas que estableixin excepcions o limitacions dels drets previstos en el present capítol (Capítol IV: drets d'informació, accés, rectificació i supressió) en la seva legislació nacional de conformitat amb l'article 13 de la Directiva 95/46/CE.


L'article 13 de la Directiva 95/46/CE estableix el següent:

 

 1. Els Estats membres podran adoptar mesures legals per limitar l'abast de les obligacions i els drets (entre ells els a dalt citats) quan tal limitació constitueixi una mesura necessària per a la salvaguarda de:
      a) La seguretat de l'Estat;
      b) La defensa;
      c) La seguretat pública;
      d) La prevenció, la recerca, la detecció i la repressió d'infraccions penals o de les infraccions de la deontologia en les professions reglamentades;
      i) Un interès econòmic i financer important d'un Estat membre o de la Unió Europea, inclosos els assumptes monetaris, pressupostaris i fiscals
      f) Una funció de control, d'inspecció o reglamentària relacionada, encara que solament sigui ocasionalment, amb l'exercici d'autoritat pública en els casos al fet que fan referència les lletres c), d) i i);
      g) La protecció de l'interessat o dels drets i llibertats d'altres persones.
 2. Sense perjudici de les garanties legals apropiades, que exclouen, en particular, que les dades puguin ser utilitzats en relació amb mesures o decisions relatives a persones concretes, els Estats membres podran, en els casos en què manifestament no existeixi cap risc d'atemptat contra la intimitat de l'interessat, limitar mitjançant una disposició legal els drets contemplats en l'article 12 (d'accés, rectificació i supressió o bloqueig) quan les dades es vagin a tractar exclusivament amb finalitats de recerca científica o es guardin en forma d'arxius de caràcter personal durant un període que no superi el temps necessari per a l'exclusiva finalitat de l'elaboració d'estadístiques.
   

EXCEPCIONS EN EL MARC DE LA LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) ha traslladat parcialment les excepcions de l'article 13 de la Directiva 95/46/CE en els seus articles 23 i 24 (excepcions als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i informació).
 

L'article 24 estableix que, quan afecti a la Defensa Nacional, a la seguretat pública o a la persecució d'infraccions penals, no serà aplicable als interessats als quals se sol·licitin dades personals el dret a ser prèviament informats de manera expressa, precís i inequívoc de:


a) De l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'aquests i dels destinataris de la informació.
b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que els siguin plantejades.
c) De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los.
d) De la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
i) De la identitat i adreça del responsable del tractament o, si escau, del seu representant.
 

L'article 23.1 de la LOPD exceptua, en funció dels perills que poguessin derivar-se per a la defensa de l'Estat o la seguretat pública, la protecció dels drets i llibertats de tercers o les necessitats de les recerques que s'estiguin realitzant, els drets d'accés, rectificació i cancel·lació pels responsables de fitxers que continguin dades:

 - Que resultin necessaris per a la prevenció d'un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals (Forces i Cossos de la Seguretat de l'Estat)

- Dades d'ideologia, afiliació sindical, religió, creença, origen racial, salut i vida sexual quan la recollida i tractament es realitzi per les Forces i Cossos de la Seguretat de l'Estat exclusivament per a les finalitats d'una recerca concreta 

L'apartat 2 de l'article 23 contempla la possibilitat de denegar l'exercici dels citats drets pels responsables dels fitxers de la Hisenda Pública quan obstaculitzi les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment de les obligacions tributàries i, en tot cas, quan l'afectat estigui sent objecte d'activitats inspectores.
 

Les excepcions previstes en els articles 23 i 24 estan referides a fitxers de titularitat pública.
 

Així mateix, poden existir limitacions en altres regulacions sectorials entre les quals destaquen les previstes en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que trasllada la normativa comunitària sobre aquesta matèria.