Estatuts d'Autonomia

Estatuts d'Autonomia

En aquest apartat es poden consultar els Estatuts d'Autonomia vigents, així com una descripció sistemàtica dels processos de reformes duts a terme des de 1979, especialment dels iniciats a partir de 2004 i una anàlisi comparativa dels continguts dels diferents Estatuts.

Estatuts d'Autonomia vigents

Els Estatuts d'autonomia són la norma institucional bàsica de cadascuna de les Comunitats Autònomes. Contenen la identificació de la comunitat, les institucions d'autogovern, i les competències assumides dins del marc constitucional.

Processos de reforma dels Estatuts d'Autonomia

Després de l'aprovació dels 17 Estatuts d'Autonomia, que va tenir lloc entre 1979 i 1983, la pràctica totalitat d'aquests Estatuts han estat modificats. D'acord amb l'establert en l'article 147.3 de la Constitució, aquestes reformes es realitzen d'acord amb el procediment establerts en cadascun d'ells i requereixen la posterior aprovació de les Corts Generals, mitjançant Llei Orgànica.

Aquestes modificacions s'han produït en successives fases i, a cada moment, han tingut una finalitat i motivació diferents.

Estatuts d'Autonomia comparats per matèries

Estudi comparat dels diferents estatuts d'autonomia elaborat pels serveis tècnics del Ministeri.