Resultats electorals i composició Assemblees legislatives

D'acord amb l'establert en la Constitució i en els Estatuts d'Autonomia, les Comunitats Autonómas són competents i els responsables de la convocatòria i celebració de eleccions per a la formació de les seves respectives Assemblees Legislatives.

En la pràctica, les Comunitats Autònomes segueixen el model parlamentarista de l'Estat, amb Assemblees triades per 4 anys i mitjançant sistema electoral proporcional corregit per la regla d´Hondt. Les úniques peculiaritats es refereixen a la circumscripció electoral, que sol ser la província, excepte en els casos d'Astúries, Murcia, Canàries i Illes Balears; i al requisit de vots mínims necessaris per accedir a l'Assemblea legislativa, que en alguns casos és del 5 %, mentre que la regla general de l'Estat i en altres Comunitats és del 3%.

En els documents relacionats s'aporta la proclamació oficial de candidats electes i de resultats realitzades per les corresponents juntes electorals.