Registre de convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals

Els convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals es configuren com un instrument de cooperació àmpliament utilitzat que contribueix a consolidar el principi de descentralització administrativa i política.

El vigent Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el seu article 14.1, atribueix a la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals la funció de:

"j) El registre dels convenis de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals, així com l'elaboració d'un informe sobre els convenis subscrits, d'acord amb la informació que li hauran de subministrar els diferents departaments ministerials i altres organismes públics, que serà elevat a la Comissió Nacional d'Administració Local."

D'acord amb l'article 14.2 d'aquesta norma, l'exercici d'aquesta funció li correspon a la Sotsdirecció General d'Administració Local.

En aquest sentit, anualment s'elabora un informe sobre els convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals, l'àmbit estadístic de les quals coincideix plenament amb l'àmbit d'aquest Registre.

Aquest informe, té com a missió oferir informació bàsica sobre els aspectes més rellevants que aquests instruments de col·laboració han presentat durant l'any, representant així una imatge fidel d'en quina mesura aquests han servit per enfortir les relacions de col·laboració i cooperació entre l'Adminsitración General de l'Estat i les entitats que integren l'Administració Local a Espanya.

Una vegada elaborat, el referit informe se sotmet a consideració de la Comissió Nacional d'Administració Local, en cumplimineto de l'establert en el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Fins avui, s'han sotmès a consideració de la Comissió Nacional d'Administració Local els informes de les següents anualitats: