Dades bàsiques sobre traspassos en la XV Legislatura estatal (des de 17-08-2023)

En les dades globals i generals es detallen les reunions de les Comissions Mixtes de Transferències celebrades durant la XV Legislatura estatal desglossades per anys, i amb el detall del personal i del finançament que ha estat objecte de traspàs, així com una estadística dels acords aprovats per les respectives Comissions Mixtes. 

En els traspassos pendents relatius a matèries generals o comunes, es presenta l'estat comparatiu per Comunitats Autònomes dels traspassos aprovats i pendents d'aprovació en matèries generals o comunes a totes o a algunes d'elles.

 En els traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a Comunitats Autònomes s'enumeren els traspassos més rellevants aprovats durant la XV Legislatura estatal relatius a matèries que afecten *individualizadamente a una Comunitat Autònoma, així com les ampliacions d'acords de traspassos de funcions i serveis aprovats anteriorment.