Arxius

Amb la finalitat de facilitar als interessats les tasques de localització de persones víctimes de la Guerra d'Espanya i de la Dictadura Franquista a les quals es refereix la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica, posem a la vostra disposició les següents eines (la informació s'anirà bolcant progressivament, preguem disculpin les molèsties):

En matèria d'arxius, recordem que La Llei de Memòria Democràtica, en el seu article 27, garanteix el dret a l'accés lliure, gratuït i universal als arxius públics i privats, així com la consulta de documents històrics integrants de sèries documentals o de col·leccions de béns del Patrimoni Documental sobre el cop d'estat, la Guerra, la dictadura franquista, la resistència guerrillera antifranquista, l'exili, l'internament d'espanyols en camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial i sobre la transició fins a l'entrada en vigor de la Constitució de 1978, amb independència del tipus d'arxiu en què es custodiïn.

Qualsevol persona tindrà dret a consultar íntegrament la informació existent en els documents que acreditin o puguin acreditar la seva condició de víctimes, podent consultar també les dades personals de tercers que puguin aparèixer en aquests documents amb independència de la data dels mateixos. Aquestes persones tindran dret a obtenir còpia, eximeix de taxes, de tots els documents en què siguin esmentades i que vagin a incorporar al procediment de declaració de reconeixement i reparació personal contemplada en l'article 6 d'aquesta llei, així com per a qualsevol altra demanda de reparació a la qual tinguessin dret.

La consulta dels documents sobre el cop d'estat, la Guerra i la Dictadura generats i reunits pels diferents departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat i altres entitats del sector públic estatal, amb independència de l'administració pública o de la institució que els gestioni, es regeix per l'establert en l'article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i les normes reglamentàries que regulen el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés.

Els documents de l'Administració de Justícia i dels arxius judicials sobre el cop d'estat, la Guerra i la Dictadura, una vegada que van complir la seva funció a la disposició de l'òrgan jurisdiccional corresponent per haver conclòs el procediment, tenen la condició de béns del patrimoni documental estatal i la seva consulta es regeix, igualment, per les disposicions assenyalades a l'apartat anterior.

El previst als apartats anteriors serà aplicable, en el que resulti procedent, als arxius privats sostinguts, total o parcialment, mitjançant fons públics, d'acord amb les lleis i normes que regulen l'accés als documents dels arxius de titularitat privada i resultin d'aplicació als centres d'aquesta naturalesa en els Sistemes Arxivístics de les Comunitats Autònomes que correspongui en cada cas, o en el Sistema Español d'Arxius.

El dret general d'accés als documents en els arxius comprèn tant l'accés directe als documents en qüestió com el d'obtenir còpies i certificats dels mateixos. En l'àmbit de les competències de l'Administració General de l'Estat,  la realització de *autocopias o obtenció de còpies electròniques en el desenvolupament de treballs de recerca no estaran subjectes a cap tipus de taxa, cànon o gravamen.

Finalment, és important assenyalar, amb vista a l'accés lliure, gratuït i universal a la consulta i reproducció de la documentació que custodien els arxius referits en l'article 27 de la Llei de Memòria Democràtica que, es consideraran víctimes als familiars de les persones que van patir algunes de les circumstàncies recollides en l'art. 3.1, entenent-se per tals a la persona que hagi estat cònjuge de la víctima o persona lligada per anàloga relació d'afectivitat, els seus descendents, els seus ascendents i els seus col·laterals fins al quart grau. En cas de controvèrsia en l'exercici de les accions previstes en aquesta llei, tindrà preferència qui hagi estat cònjuge de la víctima o persona lligada per anàloga relació d'afectivitat. En cas de defunció d'aquest, els descendents per ordre de la seva major proximitat a la víctima tindran preferència enfront dels familiars en línia col·lateral, la preferència de la qual s'establirà per ordre de la seva major proximitat.

INFORMACIÓ

Si disposa d'informació sobre nous llistats/censos de víctimes o publicacions que continguin aquest tipus de dades preguem es posin en contacte amb nosaltres a través d'aquest  formulari.